Miljømålet for prosjektet var å tilstrebe tilstandsklasse III (moderat) eller bedre for de prioriterte miljøgiftene kadmium, kvikksølv, bly, PAH16 og PCB7. Forurenset sjøbunn ble enten tildekket eller tatt opp og deponert i et sjøkantdeponi i Seljestadfjæra. «Ren Harstad havn» ble finansiert av Miljødirektoratet, Harstad kommune og Kystverket, og ferdigstilt i februar 2014. Les mer om prosjektet her.

Sluttrapport for prosjekt "Ren Harstad havn"

 

Overvåking av forurensningssituasjonen

Nå som prosjektet er avsluttet, er Harstad kommune ansvarlig for å gjennomføre årlig miljøovervåking av strandkantdeponiet på Seljestad og av selve tildekkingslaget. Kommunen har engasjert Multiconsult AS for å gjennomføre overvåkingen.

Overvåkning av deponiet gjennomføres med:
1. utsetting av passive prøvetakere og blåskjell utenfor deponiet, og
2. dykkerinspeksjon av kaifront, spuntfot og erosjonssikring

Overvåking av tildekkingslaget gjennomføres med:
1. prøvetaking og kjemisk analyse av overflatesedimentene, og
2. dykkerinspeksjon av tildekkingslagets utbredelse og tykkelse.

Dersom overvåkingen påviser utlekking fra deponiet, må tiltak igangsettes etter at utlekkingsstedet er lokalisert. Tiltakene skal sørge for at utlekkingen stanses og ikke kan forekomme igjen.

Dersom overvåkingen påviser en økning i miljøgiftinnholdet i tildekkingslaget, må kilden til forurensningen kartlegges og stanses. Når kilden er stanset må det vurderes om omfanget er så omfattende at tiltak er nødvendig.

Dersom mektigheten på tildekkingslaget minker må det vurderes om etterfylling av tildekkingsmasser er nødvendig.

Tilstand

I Multiconsults rapport fra juni 2015 ble det avdekket at området innerst ved hurtigbåtkaia på nytt var forurenset, med blant annet kvikksølv i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse V (svært dårlig). Undersøkelsene indikerte at både tildekkingslag og erosjonssikring i dette området var borte på grunn av propellerosjon.

Harstad kommune har derfor tildekket området på nytt for å hindre spredning av forurensning. Området ble dekket til med betongmadrasser høsten 2017. Les sluttrapporten her.

I 2019 ble det gjennomført undersøkelser både i mudrede og tildekkede områder. Resultatene viser forurensning over tilstandsklasse III for de prioriterte miljøgiftene i enkelte stasjoner nær industri- og verftsvirksomhet, og i områder med mye havnetrafikk. Fylkesmannen i Troms og Finnmark følger opp forurensning fra skipsverft og industri og har pålagt verftene å gjennomføre egne miljøundersøkelser utenfor sine lokaliteter.

Vinteren 2019/2020 ble det gjennomført biotaundersøkelser av blæretang, O-skjell, blåskjell, torsk, sediment og bunnfauna. Undersøkelsene ble gjennomført for å vurdere utviklingen av den økologiske tilstanden i havnebassenget ved å sammenligne resultatene med tilsvarende undersøkelser gjennomført i 1997 og 2008. Resultatene fra undersøkelsen er sammensatt. Resultatene viser i hovedtrekk en positiv utvikling av miljøtilstanden siden 2008, men også variasjon mellom stasjonene og tidvis negativ utvikling. Se rapport fra biotaundersøkelser (under) for mer informasjon. 

Rapporter fra miljøovervåkingen:

Overvåkning deponi 2015

Overvåkning tildekkingslag 2015

Overvåkning deponi 2016

Overvåking tildekkingslag 2016

Overvåking deponi 2017

Overvåking tildekkingslag 2017

Overvåking deponi 2019

Overvåking tildekkingslag og mudrede områder 2019

Vedlegg ABC 2019, Mudrede områder 2019, Tildekkingslag 2019 (obs: store filer) 

Biotaundersøkelser 2019-2020

Overvåking deponi 2020