kommunedelplanen for helse, omsorg og velferd skal få fram et faktagrunnlag, som gir felles forståelse og forankring, av hvordan vi har det i Harstad kommune. Dette inkluderer

  • Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
  • Virksomhetsdata
  • Demografiske konsekvenser
  • Morgendagens utfordringer

Som grunnlag for planen skal status, utfordringer og prognoser for framtidig tjenestebehov og investeringer synliggjøres. Med utgangspunkt i mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, konkretiseres mål for helse-, omsorg og velferdsområdet, og strategier defineres for hvordan sektoren skal arbeide for å nå disse målene. Mål for sektoren skal i størst mulig grad være målbare, og det skal drøftes hvilke indikatorer som skal brukes for å vurdere måloppnåelse.. Der det er behov for fagplaner/temaplaner, bør dette gå fram av planen i form av strategier eller tiltak i handlingsdelen. Planen vil ha en handlingsdel som viser hvordan planen skal følges opp de neste årene. Det er lagt opp til en fremdriftsplan med total prosesstid på 16 måneder og politisk behandling av planforslaget i kommunestyret våren 2023.

Innspillsmøter

Det er mulig å komme med innspill til planen gjennom åpne temamøter og når planen sendes ut på høring. 

Her er rapport fra de første temamøtene: 

Andre relevante dokumenter