Høsten 2019 startet vi opp med ei mindre gruppe på 8. trinn. Tilbudet organiseres som beskrevet i rapporten «Forsterket skole i Harstad» og i henhold til kommunestyrevedtak av 22.11.2018.

Målgruppe:

Elever på ungdomstrinnet med særskilt store tilretteleggingsbehov.

Inntak:

Foresatte kan søke om plass for elever i målgruppa. Du kan søke via dette skjemaet.

Tilbudet er frivillig og inntak gjøres etter søknad fra foresatte. Et stort tilretteleggingsbehov, beskrevet i en sakkyndig vurdering, skal ifølge opplæringsloven ligge til grunn for inntaket. I behandlingen av innkomne søknader gjør kommunen en grundig vurdering i hver enkelt sak.

Hovedmålsetninger:

  • Alle elever skal ha sin tilhørighet i en ordinær klasse av jevnaldrende. 
  • Ressurssenteret skal motvirke ekskludering og segregering gjennom å gi den enkelte elev tilhørighet blant jevnaldrende både i sin vanlige klasse og sammen med andre elever tilknyttet ressurssenteret.
  • Ressurssenteret skal ivareta elevenes individuelle behov for tilpasset undervisning. Noen elever vil kunne fungere sammen med klassen i mange sammenhenger, mens andre elever vil ha behov for skjerming store deler av tida. Ressurssenteret skal bidra til at de får undervisning sammen med klassen sin, eller sammen med noen elever fra klassen, i alle sammenhenger der de har utbytte av det. Det vil være elevens individuelle behov som styrer dette.
  • Gjennom å etablere et fagmiljø på ressurssenteret skal vi øke kvaliteten og kontinuiteten i det spesialpedagogiske tilbudet ressurselevene får.

 

Har du spørsmål?

Henvend deg til:

Gro Dagsvik
Skolefaglig rådgiver
Mobil: 46846270
gro.dagsvik@harstad.kommune.no