Harstad kommune innfører fem dunker, i stedet for to. Returpunktene fjernes når ordningen er i gang. Du kan lese mer om ordningen her: https://www.hrs.no/kampanje/

Her finner du priser for renovasjon.

Mange har fått ut nye dunker til avfall, men foreløpig skal du gjøre som før. HRS kan ikke begynne med det nye systemet før alle har fått ut de nye dunkene. Det er fordi HRS trenger litt tid internt til å legge om alle rutene og få de inn i systemet.

Så selv om dunkene settes ut nå, så må våre innbyggere belage seg med å vente til nærmere månedsskiftet oktober/novmber før de får oppdatert tømmekalenderen. De som har fått dunkene ut først, er også de som blir å få oppdaterte tømmekalendere først.

I påvente av at ordningen skal trå i kraft, må dere innbyggere gjøre som dere alltid har gjort. Rest- og matavfall sorteres hjemme. Så kan dere selvsagt velge om dere vil bruke returpunktene til glass- og metallemballasje samt papir, eller om dere vil oppbevare det hjemme til HRS er klare med de nye rutene. Dere kan selvsagt også velge om dere vil sortere ut plastemballasjen, men da bør de prøve å komprimere dette så mye som mulig – eller levere det inn hos HRS på Stangnes inntil videre.

De nye rutene vil automatisk dukke opp i appen på mobiltelefonen og i tømmekalenderen på nett når HRS har lagt dette inn.

Her er eksempel på hvordan boksene skal brukes: 

Matavfall: Dunk med brunt lokk

Alt som kan brytes ned og bli til jord skal kastes i matavfall. En tommel-fingerregel er: Kan det spises, skal det kastes i matavfall.

Eksempel:
• Matrester
• Tørkepapir og servietter
• Eggeskall, teposer og kaffegrut
• Små mengder blomster (ikke potter)

Bleier, emballasje til mat og plast er eksempler på ting som ikke skal sorteres som matavfall. Husk å bruke bioposer til matavfallet ditt.

Plastemballasje: Dunk med lyst grått lokk

Dette er myk emballasje av plast som har inneholdt et annet produkt. Fjern produktrester og skyll emballasjeplasten i kaldt vann før den kastes. Svært skitten plast skal kastes som restavfall.

Eksempel:
• Ketchup- og sjampoflasker
• Emballasjeplast fra pålegg som for eksempel salami, hvitost ol.
• Plastposer/bæreposer
• Plastkanner, beger o.l. (rømmebeger, yoghurt o.l.)
• Kaffeposer, potetgullposer (har de sølvfolie på innsiden, må de kastes
i restavfall)

Restavfall: Dunk med mørkt grått lokk

Det av hverdagsavfallet som ikke kan sortes som noe annet, skal sorteres som restavfall. Batterier, farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes i restavfallet.

Eksempel:
• Støvsugerposer
• Bind og bleier
• Hundeposer og kattesand
• Bomull, plaster og gasbind
• Snus og sneiper
• Engangslinser

Papir og drikkekartong: Dunk med blått lokk

Her kan du kaste alt av papir og drikkekartong. Bølgepapp (hvor man i tverrsnittet av pappen ser tydelige bøler) skal ikke kastes sammen med papir og drikkekartong, men bringes til nærmeste miljøstasjon.

Eksempel:
• Reklame
• Magasiner, aviser, kataloger
• Bøker uten stiv perm
• Drikkekartong (husk returkartong-
lotteriet)
• Konvolutter og gråpapir
• Emballasjekartong

Glass- og metallemballasje:  Dunk med oransje lokk

Alt av emballasje bestående av enten glass eller metall, som du har hatt mat og drikke i, kan sorteres som glass- og metallemballasje. Husk å skylle glass- og metallemballasje i kaldt vann.

Eksempel:
• Flasker uten pant
(øl- og vinflasker)
• Syltetøyglass
• Taco- og barnematglass
• Hermetikk
• Kaviar- og majonestuber
• Aluminiumsfolie og -former
• Metallkorker
• Drikkebokser uten pant

Under følger informasjon om dagens ordning. Vi vil oppdatre så snart den nye ordningen er i gang. 

Hver husstad får utdelt to avfallsdunker. For en ”normalfamilie” vil det utdeles en 140 liters dunk for matavfallet, samt en 240 liters dunk for det brennbare avfallet. I tillegg blir det delt ut en ”luftet” bøtte og bioposer til bruk i kjøkkenbenken som matavfallet skal legges i. Til det brennbare avfallet bruker man vanlige handlenett. Det er viktig av posene, både handlenett og bioposer knytes godt igjen før de legges i dunkene. Dette er for å hindre søl inne i boksene, og for å hindre spredning av avfallet under tømming i renovasjonsbilen.

Hva er matavfall?

Alt det som vi normalt oppfatter som matavfall skal kastes i bioposer og legges i dunk for matavfall. Det kan være rester av frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk, brød, eggeskall og lignende. Her kan det også kaste tilgriset tørkepapir, servietter og fulle kaffefilter. Bioposene knytes igjen med dobbel knute før de legges i dunk for matavfall, for å hindre søl og lukt. Flytende avfall skal IKKE i matavfallsdunken. Sauser og lignende kan slås ut i toalettet. Oljer må ikke helles i avløpet. For privathusholdninger kan dette leveres vederlagsfritt hos HRS.

Hva er brennbart avfall?

I dunk for brennbart avfall legges tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støvsugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko og små mengder isopor. Det brennbare avfallet kan legges i vanlige handlenett som knytes igjen med knute. Det er viktig at støvsugerposer og eventuelt aske emballeres godt før det legges i dunken. NB! Asken MÅ være avkjølt.

Ordningen med henting av Farlig avfall fortsetter.

Ulike typer abonnement

Alle husstander får i utgangspunktet utdelt to dunker for den nye renovasjonsordningen. Er man registrert alene i husstanden blir man definert som Liten bruker, og vil dermed få lavere renovasjonsgebyr enn Standard bruker fra 01.01.2007. For enkelte vil det være hensiktsmessig med en større dunk for brennbart avfall. Disse vil bli registrert som Stor bruker hos kommunen ved henvendelse om dette. Renovasjonsgebyret vil da være noe høyere enn for Standard bruker.

Det legges opp til 3 ulike brukerstørrelser:

 • Liten bruker: 140 liter mat og 140 liter brennbart avfall
 • Standard bruker: 140 liter mat og 240 liter brennbart avfall
 • Stor bruker: 140 liter mat og 370 liter brennbart avfall

Eneboliger med leilighet/hybelleilighet eller hybel får utdelt 2 dunker, ikke 4, med mindre de selv av praktiske årsaker ønsker dette.

Deling av dunker, enten det er med naboen eller med resten av et borettslag gir fradrag i gebyret. Kommunens besparelse gis som fradrag til de som er tilsluttet disse fellesløsningene.

Borettslag kontaktes spesielt for å finne tilpassede løsninger, med hensyn på antall dunker og plassering.

Avfall som ikke skal i avfallsdunkene

CD-plater, tomme lightere, barberblad, keramikk, porselen, skruer og spiker defineres som ikke-brennbart og må ikke legges i dunk for brennbart. Denne type avfall skal bringes til returpunkt. I Harstad vil det blir etablert mulighet for å levere dette på 4 av returpunktene. I tillegg skal man, som tidligere sorter ut glass og metallemballasje. Drikkekartong og papir skal også leveres til returpunkt.

Returpunkt

Det satses i sommer en god del ressurser på oppussing og utvidelse av returpunkter. Det vil være ulike kategorier av returpunkter: Kategori 1, 2 og 3, hvor det i Kategori 1 vil være mulig å levere flest typer avfall.

 • Kategori 1
  • Glass- og metallembalasje (går til meterialgjenvinning)
  • Papir (går til meterialgjenvinning/FAB)
  • Drikkekartong (går til meterialgjenvinning)
  • Ikke-brennbart (legges på deponi)
 • Kategori 2
  • Papir
  • Glass- og metallembalasje
 • Kategori 3
  • Papir

Kategori 1 Returpunkter blir etablert ved Rimi på Sama, bak Rema på Seljestad, ved Shellstasjonen på Åsby, og ved renseanlegget i Medkila (Normarka).

Ved flere andre returpunktene, hvor det i dag kan leveres glass og metallemballasje, vil det bli utvidet med mulighet for å levere papir. Dagens ordning med henting en gang i måneden bortfaller. Samtidig opprettes det flere returpunkter for papir. Fordelen er at du nå kan levere papir når du selv vil.

Informasjon over alle de nye returpunktene hvor man kan levere ulike avfallstyper vil bli sendt ut senere.

Bevegelseshemmede

En del bekymrer seg til hvordan de skal kunne håndtere de nye dunkene pga ulike bevegelseshemminger.

Er man noe dårlig til bens, men ellers er i stand til å hente posten, komme seg på butikken etc bør det fortsatt være en mulighet for å klare å tilpasse seg håndtering av boksene. Løsningen kan være å sette boksene permanent ved veikant, og heller gå med avfallsposene fram til dunkene. Da kan renovasjonsbilen nå dem uten at de trenger å flyttes på tømmedagen. Kloa på de nye renovasjonsbilene har en viss rekkevidde, og dunken kan plasseres et par meter inn fra veikanten, dersom forholdene ellers ligger tilrette for det.

Er man derimot helt avhengige av å ha dunkene nært inntil huset finnes det en mulighet for at man kan få hjelp til å hente dunkene på tømmedagen. Skjema for søknad om støtte er under utarbeidelse, og vil bli sendt til de som henvender seg til oss. Det vil også etter hvert være å finne på kommunens hjemmeside.

Næringsavfall

Kommunens kunder for næringsavfall kommer ikke inn under ordningen med utdeling av dunker for kildesortering. Dette gjelder kun for husholdningsabonnenter. Imidlertid stilles det fra mai/juni krav om sortering av avfallsfraksjoner fra HRS, i fraksjonene Brennbart avfall og Matavfall. Kommunen er behjelpelig med tilrettelegging for utendørs håndtering.

 

Mer info

Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) har også en god del informasjon om den nye avfallsordningen på sine hjemmesider: http://www.hrs.no/