I.1 OVERORDNEDE PLANER

 

I.1 ØKONOMIPLAN

 VIRKSOMHETSPLAN 2017-2020

 VIRKSOMHETSPLAN 2018-2021

 VIRKSOMHETSPLAN 2019-2022

 VIRKSOMHETSPLAN 2020-2023

 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021-2024

 I.1.1 ELDRE PLANER

 

I.2 BEREDSKAP

 I.2.1 BEREDSKAPSPLANER OVERORDNET

 I.2.2 BEREDSKAPSPLANER HELSE

 I.2.4 BEREDSKAPSPLANER INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTTFORURENSNING (IUA)

 I.2.5 EKSTERNE BEREDSKAPSPLANER

 I.2.6 VEDLEGG TIL BEREDSKAP

 

I.3 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM

 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2017-2020

 MILJØ-, KLIMA- OG ENERGIPLAN 2018-2021

 Miljøhandlingsprogram 2019-2022

 NÆRINGSPLAN 2009-2013

 STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR SMIL/NMSK-MIDLER

 HJORTEVILTFORVALTNING

 FORVALTNINGSPLAN FOR GRÅGÅS 2017-2021

 BYGGING AV SKOGSVEGER OG DRIFT MED TAUBANE, HEST OG ANNET

 

I.4 IDRETT OG KULTUR

 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET 2020 - 2030

 STRATEGISK PLAN FOR KULTUR 2020 - 2030

 

I.5 BARN OG UNGE

 STRATEGISK PLAN FOR OPPVEKST 2020 - 2025

 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR BARNEHAGE OG SKOLE

 HANDLINGSPLAN MOT VOLD OG OVERGREP MOT BARN OG UNGE

 HANDLINGSPLAN FOR TVERRFAGLIG SAMHANDLING FOR Å FOREBYGGE OG HÅNDTERE SEKSUELT KRENKENDE HANDLINGER BLANT BARN OG UNGE 2020 - 2025

 TILSYN I BARNEHAGESEKTOREN

 Barnehagemyndighetens egenvurdering - veiledning og tilsyn mai 2017

 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN BERGSENG SKOLE

 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN HARSTAD SKOLE

 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN KILA SKOLE

 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LUNDENES SKOLE

 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN KANEBOGEN SKOLE

 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SØRVIK SKOLE

 

I.6 VELFERD OG HELSE

 HELSE- OG OMSORGSPLAN

 KOMPETANSEPLAN FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE 2007-2010

 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

 STRATEGIPLAN SAMHANDLINGSREFORMEN 2013 - 2016

 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - Harstad kommune, 2015

 TRYGG OG TILGJENGELIG, HANDLINGSPLAN FOR SKADEFOREBYGGING OG SIKKERHET

 DEMENSPLAN 2017-2022

 FRIVILLIGHETSSTRATEGI FOR HELSE OG OMSORG 2017-2020

 VETERANPLAN - HANDLINGSPLAN TIL OPPFØLGING

 KOMMUNAL STRATEGI FOR BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGI

 UTVIKLINGSPLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID 65+

 PLAN FOR INTEGRERING OG INKLUDERING

 HANDLINGSPLAN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD 2020-2023

 HANDLINGSPLAN FOR LEGETJENESTEN 2020-2023

 

I.7 AREAL OG TRANSPORT

 HARSTAD HAVN KF - STRATEGIPLAN

 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE 2018 - 2021

 HARSTAD SENTRUM - PARKERINGSSTRATEGI

 PLAN FOR SAMMENHENGENDE HOVEDNETT FOR SYKKELTRAFIKK I HARSTAD   

 Handlingsplan for hovednett sykkel 2016-2025

 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2030 - PLANBESTEMMELSER

 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2030 - PLANBESKRIVELSE

 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2030 - PLANKART

 

I.8 ADMINISTRATIVE PLANER

 ARKIVPLAN

 DIGITALISERINGSSTRATEGI

 IKT-plan 2006-2009

 LØNNSPOLITISK PLAN 2018 - 2022

 OMDØMMESTRATEGI 2007

 PLAN FOR LIKESTILLING, MANGFOLD OG MOT DISKRIMINERING

 PROFILPROGRAM

 PROFILPROGRAM - MILJØPROFIL

 SERVICE- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

 EIERSKAPSMELDING 2013