Overordnede planer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

 


 

I.2 BEREDSKAP

 

I.3 AREAL, MOBILITET OG NÆRING

I.4 HELSE OG VELFERD

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 2023-2030

KOMPETANSEPLAN FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

BEHOVSPLAN HELDØGNS OMSORGSPLASSER OG OMSORGSBOLIGER FOR HELSE OG OMSORGSOMRÅDET

DEMENSPLAN 2017-2022

FRIVILLIGHETSSTRATEGI 2022-2026

FRIVILLIGHETSSTRATEGI FOR HELSE OG OMSORG

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD 2020-2023

HANDLINGSPLAN FOR LEGETJENESTEN 2020-2023

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2024-2028   

PLAN FOR INTEGRERING OG INKLUDERING

PLAN FOR UTVIKLING AV BOLIG OG TJENESTER FOR PERSONER MED SAMTIDIG RUSMIDDELPROBLEM OG PSYKISKE LIDELSER (ROP)

Planprogram - Kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2023 – 2030

TRYGGE LOKALSAMFUNN HARSTAD - Mål og tiltaksplan

VELFERDSTEKNOLOGI - KOMMUNAL STRATEGI 2019

VETERANPLAN - HANDLINGSPLAN TIL OPPFØLGING

I.5 OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV

I.6 ADMINISTRATIVE PLANER