Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Harstad kommune 2018 – 2025 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for elevene og et ressurssenter for lærerne.

Alle elever i Harstad kommune har tilgang til et skolebibliotek, men det er store variasjoner når det gjelder fysiske forhold, tilgang på medier og ressursbruk. Det gjelder også den bibliotekfaglige kompetansen hos de skolebibliotekansvarlige.

Strategiplan for skolebibliotek i Harstad kommune 2018-2025 har bakgrunn i nasjonale og regionale føringer og skal være et verktøy for arbeidet med utviklingen av skolebibliotekene i Harstad kommune i planperioden.

Skoleeier og de enkelte resultatenhetene må ta et felles løft for skolebibliotekene i Harstad kommune. Ressurser, bibliotekfaglig og pedagogisk kompetanse er avgjørende for utviklingen av skolebibliotek. For å sikre en god utvikling i Harstad kommune er det behov for en kommunal satsing på kompetanseheving i planperioden (strategi). 

Les hele planen her.