Vi ber alle søkere om å lese retningslinjene for ordningen før innsendelse:

1 Formål

Formålet med ordningen er:

 • å stimulere til at det blir skapt og/eller formidlet kunst- og kulturopplevelser for Harstad kommunes innbyggere
 • å legge til rette for bred deltakelse og mangfold i kulturlivet og sørge for et godt utgangspunkt for kulturell utvikling og innovasjon

2 Hvem kan søke

Alle ikke-kommersielle aktører kan søke på ordningen. Midlene skal ikke gå til ordinær drift av virksomheten. Minst ti prosent av den totale potten skal prioriteres prosjekter som er laget for eller av unge mennesker i målgruppen 13 til 25 år.

Søkere som allerede mottar offentlig støtte, kan ikke motta støtte til aktiviteter som ligger innenfor deres ordinære driftsområde. Søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret.  Frivillige organisasjoner må være registrert med adresse i Harstad kommune.

3 Søknad

Søknaden leveres på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden inneholde:

 • prosjektbeskrivelse (lengre prosjektbeskrivelse kan lastes opp som vedlegg)
 • budsjett og finansieringsplan. (lastes opp som vedlegg i søknadsskjema)
 • visnings-/forestillingsplan e.l. (lastes opp som vedlegg i søknadsskjema)

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

4 Søknadsfrist

Søknadsfrist en gang i året. Første søknadsfrist for arrangementer i 2024 var 19. oktober.

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

5 Hva kan det gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til:

 • Kulturarrangement som festivaler, konserter, forestillinger og utstillinger.
 • Andre formidlingsprosjekter som produksjon av bøker og andre typer utgivelser.
 • Andre kunst- og kulturprosjekter.

Aktiviteten skal foregå innenfor Harstad kommunes grenser og ha offentlig adgang / være tilgjengelig for offentligheten.

Aktiviteten må gjennomføres innen kalenderåret støtten er innvilget for.

Arrangøren må akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede. Dette bør synliggjøres gjennom symbolmerking.

Dersom det er innvilget støtte til en bok/medieutgivelse skal Harstad kommune v/biblioteket kostnadsfritt motta 5 eksemplarer til egen lokalsamling.

Det gis ikke tilskudd til:

 • aktiviteter som er gjennomført før søknaden er mottatt
 • kommersielle tiltak
 • religiøse eller politiske arrangement
 • aktiviteter som normalt hører til en kommunal virksomhet
 • undervisnings-, møte- og foredragsvirksomhet

6 Beregning av tilskudd

Det vil i vurderingen bli lagt vekt på:

 • i hvilken grad prosjektet understøtter mål og satsinger i Harstad kommunes strategiske plan for kultur
 • i hvilken grad søker kan påvise medfinansiering fra andre, for eksempel samarbeidspartnere, tilskudd fra fond/andre kilder, sponsorstøtte og inngangspenger.
 • i hvilken grad søker kan sannsynliggjøre at prosjektet er realiserbart.
 • i hvilken grad kulturopplevelsen vurderes å være attraktiv og tilgjengelig for publikum i Harstad.
 • i hvilken grad søker av tilbakevendende arrangement, kan vise at det skjer en utvikling og fornyelse av arrangementet fra år til år.
 • Utgifter til servering, premiering og administrasjon er ikke støtteberettiget.

En andel av midlene er prioritert prosjekter/arrangementer som er laget for eller av unge mennesker i målgruppen 13 til 25 år, og denne andelen tildeles deretter.

Tilskudd kan gis med opptil 25 000 kr.

7 Markedsføring

Søker som blir innvilget støtte skal i all markedsføring oppgi at prosjektet er støttet av Harstad kommune.

Søker som blir innvilget støtte til arrangement skal dessuten sørge for at arrangementet blir lagt til Visit Harstads arrangementskalender.

8 Behandling

Administrasjonen, ved Kulturenheten i Harstad kommune gir tilrådning for endelig behandling i kommunestyret. Ved inhabilitet på kulturenheten skjer saksbehandling av annen habil instans. Det vurderes å opprette en ekstern referansegruppe.

Svar på søknad sendes normalt ut i desember.

Vedtak som er fattet i samsvar med disse retningslinjene, kan ikke påklages.

Støtten gis enten som tilskudd eller som underskuddsgaranti.

Tilskudd vil vanligvis bli betalt ut etterskuddsvis mot fremlagt rapport/regnskap. Underskuddsgaranti utbetales etter at arrangementet/prosjektet er gjennomført og under forutsetning av at tiltaket kan dokumentere et underskudd.

Søker er selv forpliktet til å sikre at tilskuddet blir utbetalt i løpet av året tilskuddet gjelder. For å få utbetalt tilskuddet må søkeren kontakte Harstad kommune, Kulturenheten innen 15. desember året støtten er innvilget til. Hvis ikke bortfaller støtten.

Stønadsbeløp og nærmere vilkår vil fremkomme av tildelingsbrevet.

9 Regnskap

Regnskap skal være Harstad kommune, Kulturenheten, i hende senest 3 måneder etter at arrangementet/tiltaket er avviklet. Regnskapet skal være direkte sammenlignbart med budsjettet i søknaden. Dersom de faktiske utgiftene er vesentlig mindre enn det som er opplyst i søknaden, kan tilskuddet bli redusert tilsvarende. Søker plikter å oppgi alle inntekter og utgifter i regnskapet.

Sammen med regnskapet skal det også sendes inn en evaluering av arrangementet som dokumenterer at tilskuddet er brukt til det omsøkte formålet og at øvrige forutsetninger og vilkår for tilskuddet er oppfylt.