I dette ligger kartlegging av uønskede hendelser i en helhetlig kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse samt utvikling av relevante beredskapsplaner. Beredskapsplanen skal være et verktøy for den kommunale kriseledelsen for å takle uønskede hendelser på best mulig måte. 

Beredskapsplanen skal være et verktøy for kriseledelsen slik at den i samarbeid med aktuelle instanser kan håndtere fremtidige kriser og katastrofer som varer over et kort eller lengre tidsrom. Beredskapsplanen er en overordnet plan for ledelsesstyring av Harstad kommune.

Ved akutt fare for liv og helse er den nødvendige samordningen ivaretatt gjennom den offentlig organiserte redningstjenesten, som kan tre i funksjon etter beslutning fra politimester eller hovedredningssentral.

Kommunen har også et egen Plan for helsemessig og sosial beredskap