Planen beskriver utfordringer i et langsiktig perspektiv med mål og strategier som kommunen skal arbeide etter i planperioden. 

Planen skal sikre at målene i Kommuneplanens samfunnsdel og andre politiske vedtak og nasjonale føringer følges opp. Kommunedelplanen blir et styringsverktøy for politisk og administrativ ledelse i kommunen. Planområde Planen omfatter helse, omsorg og velferdsområdet innenfor kommunes ansvarsområde, i hovedsak for innbyggere over 18 år. 

Planen gjelder for institusjonstjenester, hjemme- tjenester, primærhelsetjenester og folkehelse, samt for boligsosialt område, sosiale tjenester og NAV tjenester. 

Les planen her.