Skolene er stengt til og med 13. april

Alle skoler og barnehager er stengt fra torsdag 12. mars klokken 18.00.  Barnehagene og skolene holder stengt til og med 13. april 2020. Dette kan bli forlenget.

Barn skal holdes hjemme fra skolen fra og med fredag 13. mars. Skolene vil etter beste evne gi opplæring til elevene som er hjemme. 

Vedtaket gjelder: 

 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Voksenopplæring
 • Barnehager
 • SFO 

Skolen kan likevel åpne for noen elever

Skoler skal sørge for tilbud til barn med foresatte i definerte kritiske samfunnsfunksjoner eller med virksomhetskritiske oppgaver, og barn med særlige behov.

Kritiske samfunnsfunksjoner

Dette gjelder for foresatte med jobb innen styring og kriseledelse, forsvar, lov og orden, helse og omsorg, redningstjeneste, IKT-sikkerhet i sivil sektor, natur og miljø, forsyningssikkerhet, vann og avløp, finansielle tjenester, kraftforsyning, elektroniske kommunikasjonstjenester, transport, satellittbaserte tjenester og apotekene.

Oppdatert oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

Videre gjelder det at:

 • Barnet må være under 12 år.
 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
 • Der barnet ikke bor sammen med begge foresatte, er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en kritisk samfunnsfunksjon.
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Vi gjør oppmerksom på at dette også gjelder foresatte som har delt omsorg.

For å begrense smitte på skolene, ber vi om at foresatte er ekstra påpasselige med at barna er friske når de kommer på skolen.

Beredskap i påsken

Oppdatert informasjon om beredskap i påsken finner du her: https://www.harstad.kommune.no/beredskap-i-barnehagen-skole-og-sfo-i-paasken.6302725-526740.html

Tilbud til barn og unge som trenger det mest

Skole og barnehage kan gjøre unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og for barn med barnevernstiltak. Disse er det viktig å ta vare på.
Den enkelte skole og barnehage gjør individuelle vurderinger om hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Skole og barnehage gjør også unntak for barn som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen mener har et særskilt behov.

For å hindre spredning av smitte oppfordrer sentrale myndigheter kommunene til å ha en restriktiv praksis.

Oppdatert informasjon om hvilke barn som har tilbud på skolen og i SFO finner du her: https://www.udir.no/korona

Opplæring hjemmefra 

Dette kan foresatte og elever forvente:

 • Elever på ungdomstrinnet vil få hjemmeundervisning via video i minst ei økt daglig.
 • På barnetrinnet utarbeider lærerne egne undervisningsopplegg. Meldinger og beskjeder sendes til foresatte via epost, app eller SMS. 
 • Skolene jobber med å tilby kontakt via video for elever på 5., 6. og 7. trinn.
 • Elever på småtrinnet kan ikke forventes å få tilbud om underisning via video. Lærer holder kontakten hver dag, digitalt eller via telefon.
 • Elever med særskilte behov vil få tilpasset opplegg. Dette kommuniseres direkte mellom den enkelte skole og foresatte. 

Vi ber om forståelse for at utfordringene løses ulikt fra skole til skole.

Meldinger til foresatte

SMS-funksjonen i Visma Flyt skole ble gjenåpnet i forbindelse med stengingen av skolene. Foresatte og elever kan nå motta SMS fra 14-sifrede nummer i tillegg til e-poster og meldinger i app. 

Henting av skolemateriell etter fredag 13. mars 

Kontakt din skole på telefon og avtal tid for henting av bøker, PC eller annet utstyr.

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Oppdaterte råd om dette finner du her: https://www.harstad.kommune.no/koronainformasjon-til-publikum.6294096-175063.html

Eksamen og standpunktkarakter

Skriftlig og muntlig eksamen er avlyst for grunnskolen. Elevene på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Fravær

Elevene vil ikke få registrert fravær så lenge skolene er stengt, og de følger opplæringen skolen har lagt opp. Hvis elevene er syke eller av andre grunner forhindret fra å delta i opplæringen, må de melde fra om dette til skolen sin.

Foreldrebetaling SFO

Foresatte skal ikke betale for SFO når SFO er stengt. Kommunen løser dette i første omgang med å stoppe fakturering. Når vi vet mer om når SFO kan åpnes igjen,  vil vi komme med informasjon om:

 • hvordan vi skal ordne opp for mars, som det allerede er betalt for.
 • hva vi skal gjøre for festen av skoleåret.

Harstad kommune ber om forståelse for at vi må løse dette trinnvis.

Oppdatert informasjon om foreldrebetaling for barnehge og SFO finner du her: https://www.harstad.kommune.no/koronainformasjon-til-publikum.6294096-175063.html

Tips til hvordan du kan snakke med barn om korona

Her kan du finne tips til hvordan du kan snakke med barn om korona:

Oppdatert informasjon og råd til befolkningen 

Følg med på Harstad kommunes hjemmeside for oppdatert informasjon: https://www.harstad.kommune.no/koronainformasjon-til-publikum.6294096-175063.html


 

Felles for elevene

Alle

     
office365-elever.png visma.png itslearning150x46.png MatteMesteren.png
moava.png iktplan.png geogebra.jpg Matematikkorg.png
askiraski.png korarti.png NRKSkole.png PAS_PGS.png
kostholdsplanleggeren.png MinFeide ifinger-clarify.png  

 

 


 

 

1.-4. trinn

5.-7. trinn

8.-10. trinn

salaby.png salaby.png campus inkrement.png
relemo.png relemo.png  
KarriereTroms.png kartleggeren.png  
     

 


 

Felles for ansatte

office365-ansatte.png  MinTimeplan.png IKTipraksis.png ConexusEngage.png
SmartSkole.png itslearning150x46.png