Hovedopptak

Hovedopptak til barnehageplasser som er ledige fra barnehageårets start i august foretas gjennom et årlig hovedopptak med søknadsfrist 1. mars.

Supplerende opptak

Det gjennomføres supplerende opptak til barnehage dersom barnehagene har ledig kapasitet.

Hvor har du rett til barnehageplass

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.

Slik søker du

Du logger inn i søknadsportalen via ID-porten. Når søknaden er sendt vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

I portalen har du også mulighet til å endre søknaden din etter at du har sendt den inn, så lenge dette gjøres før fristen for hovedopptaket 01. mars. 

Lenke til søknadsskjema: https://barnehage.visma.no/harstad

Slik får du svar på barnehagesøknaden

Selv om de første tilbudsbrevene om barnehageplass ved årets hovedopptak blir sendt ut i mars, kan det gå noe tid før du mottar tilbud om plass.

Tildeling av plasser ved hovedopptaket gjennomføres ved at den enkelte søknad saksbehandles først ut fra ventelisten til de barnehagene det er søkt til.

Prosessen rundt opptak

Prioritet og barnets fødselsdato, i tillegg til barnehagens egne opptakskriterier, er avgjørende for søknadens plassering på barnehagenes ventelister. Når barnehagene det er søkt til ikke har flere ledige plasser å tilby, undersøkes det om andre barnehager i kommunen har mulighet for å tilby plass. Her prøver vi så langt det lar seg gjøre å tilby barnehageplass som tar hensyn til bosted og eventuelle kommentarer som er lagt inn i søknadsskjemaet av foresatte. Alle som har lovfestet rett til barnehageplass skal få et tilbud. 

Svar på tilbud gjøres elektronisk

Det sendes fortløpende ut tilbudsbrev til digital postkasse (digipost eller eboks). De som ikke har digital postkasse får brevet tilsendt i posten.

Svarfristen i tilbudsbrevet må overholdes. Den som mottar tilbud om plass kan besvare tilbudet, og du svarer ved å logge deg inn i søknadsportalen og takke ja/nei til plassen. Dersom du får problemer med å svare elektronisk, kan du kontakte barnehagen du har mottatt tilbudet fra, kontaktinfo står i tilbudsbrevet.

Rett til begrunnelse og klagerett

Hvis du får avslag på søknad om barnehageplass eller ikke får ditt første eller andrevalg ved tildeling av barnehageplass, kan du be om en begrunnelse for avgjørelsen og du har klagerett.

Retten til begrunnelse gjelder når du har søkt innen kommunenes søknadsfrist. Ta kontakt med barnehagen du ønsker plass i for å be om en begrunnelse. Det kan være flere søkere til en barnehage enn det er ledige plasser. De ledige barnehageplassene tildeles etter opptakskriteriene beskrevet i barnehagens vedtekter. Hvis du mener at det er gjort en saksbehandlingsfeil kan du klage på vedtaket om barnehageplass.Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket om barnehageplass.

Hvis du velger å klage, bruker du denne lenken.