Medkila skole
Medkila skole

Medkila skole ble tatt i bruk i 1996. Skolen er bygd som en to-parallellers barneskole med 14 klasserom. Det er ca. 200 elever ved skolen. Elevene får tilpasset undervisning ut fra eget mestringsnivå. Skolen har ca. 30 ansatte som ivaretar enkeltelever eller grupper med elever i skole og SFO.

SFO er samlokalisert med småtrinnet. Det er ca. 90 barn som har plass på SFO.

Høsten 2022 fikk vi oppgradert skoleområdet vårt med mange fantastisk flotte lekeapparater.

Visjon

Visjonen for Medkila skole er: ”Medkila skole - tenner gnisten.” 
Intensjonen er å tenne gnisten både hos elever og personale, slik at gløden fortsatt er der når elevene forlater Medkila skole.

Satsingsområder

Satsningsområdene for Medkila skole er fordelt på tre hovedområder:

  1. ”Medkila skole - en levende skole”.
    Det betyr at uteskole vektlegges, definert som undervisning gitt i naturen og ved å bruke læringsarenaer i nærmiljøet.
  2. ”Medkila – en lærende skole”.
    For å ivareta den faglige læringen, er Kunnskapsløftets overordnet del om tilpasset opplæring en nøkkel. Det er fokus på læreplanens mål. Kompetanse i kollegiet, organisering av personale, elever, materiell, lærestoff, rom, tid, driftsplan, samt varierte metoder, er Medkila skoles valg av vei for å tenne og holde gnisten hos elevene. ”Veiledet lesing” er etablert som metode på småtrinnet. Skolen deltar i kommunens kontinuerlige utviklingsarbeid for å forbedre undervisning- og vurderingspraksis.
  3. ”Medkila- en skole å trives i”
    En forutsetning for å nå faglige mål, er trivsel og trygghet gjennom sosial mestring. Medkila skole har fokus på rutiner, orden og system for å skape oversikt og trygghet både for barn og voksne.

PALS

Medkila skole bruker PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling)  og undervisningsopplegget steg for steg. Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med adferdsproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring. Elever som ikke nyttiggjør seg universelle forebyggende tiltak, blir tidlig identifisert slik at de raskt kan få tilpassede støttetiltak.