I Harstad var planen å distribuere dette høsten 2021, med på grunn av mye arbeid med pandemien, har det vært utsatt til nå. I løpet av kort tid vil skoler og barnehager ha jod-tabletter på plass.  

Som ledd i planen, må foresatte gi sitt samtykke på forhånd, slik at deres barn kan ta jod-tabletter på skolen eller barnehage etter anbefaling fra myndighetene ved en eventuell hendelse. Skolene og barnehagene vil i nærmeste fremtid be om et slikt forhånds-samtykke gjennom Visma flyt skole eller Visma flyt barnehage, der foresatte enkelt kan gi sitt samtykke.

Denne utdelingen har ingenting direkte å gjøre med krigen i Ukraina. Distribusjon til skolene og barnehagene skulle gjøres uansett, og samtykke må hentes inn årlig for nye elever og barn. Det er per i dag ingen umiddelbar frykt for at det skal bli bruk for tablettene, men de skal ligge ute på skoler og barnehager som en del av den nasjonale beredskapen vi har i landet generelt.  Se mer om atomsikkerhet og -beredskap: https://dsa.no/atomberedskap/ukraina--atomsikkerhet-og-beredskap


Her er informasjonen som sendes til foresatte:

Informasjonsskriv til foresatte i skoler og barnehager

Jod-tabletter er aktuelt ved en eventuell atomhendelse med utslipp av radioaktivt jod. Årsaker til en hendelse kan være utslipp fra et av Europas kjernekraftverk, utslipp fra reaktordrevne fartøy langs norskekysten, en terroraksjon eller annet.

Jod-tabletter er distribuert og lagres ved skoler og barnehager.

Målgruppen for jod-tabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene har størst opptak av jod og vil derfor ha mest nytte av tablettene. Det kan bli gitt råd om jod-tabletter også til voksne under 40 år.

Tilskudd av jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jod-tabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap* vil, ved en atomhendelse, om nødvendig gi en anbefaling om inntak av jod-tabletter, sannsynligvis sammen med et råd om å oppholde seg innendørs.

Jod-tabletter skal inntas så raskt som mulig etter at kriseutvalget for atomberedskap har anbefalt det.

Skoler og barnehager innhenter forhåndssamtykke fra foresatte til at deres barn skal få utlevert jod-tabletter etter anbefaling fra myndighetene ved en eventuell hendelse.

Skolene og barnehagene i Harstad kommune sørger for utlevering til barn/elever som oppholder seg på skolen/ i barnehagen, og varsler foresatte. Barna/elevene inntar da tablettene når de får de utlevert.

 Kommunen vil ved en atomhendelse også levere ut jod-tabletter ved helsestasjoner, legevakten, fastlegesentre og sykehjem.

Jod-tabletter er nå også tilgjengelig for hjemmelagring (reseptfritt salg på apotek) og det anbefales at familier kjøper inn til alle under 40 år, gravide og ammende.

Advarsler og forsiktighetsregler:

  • Risikoen for bivirkninger ved bruk av jod-tabletter er svært liten for barn og unge.
  • Gravide og ammende skal unngå høyere dosering enn anbefalt.
  • Ved tilførsel av jod til nyfødte (første levemåned) gjelder spesielle forsiktighetsregler.
  • Personer som har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt), forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen eller dermatitis herpetiformis (Duhrings syksdom) skal ikke ta jod-tabletter.
  • Personer som er allergiske overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget) skal ikke ta jod-tabletter.
  • Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jod-tabletter.

Ved en atomhendelse:

Søk råd (for eksempel råd om innendørs opphold) og hold deg orientert via internett, tv og radio.

Aktuelle nettsteder:

Informasjon på flere språk finnes nederst i artikkelen her: https://dsa.no/atomberedskap/informasjon-pa-ulike-sprak


*Kriseutvalget for atomberedskap er ansvarlige for, og har fullmakt til, å iverksette konsekvensreduserende tiltak ved atomhendelser. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er leder og sekretariat for Kriseutvalget. Kriseutvalget er sammensatt med representanter fra: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Forsvaret, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet, Kystverket og Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap. Statsforvalterne er Kriseutvalgets regionale ledd. Kommunene mottar varsling fra Kriseutvalget for atomberedskap via Statsforvalteren.