Formål:

Skolefritidsordningen skal gi tilbud om tilsyn, omsorg, lek og kulturaktiviteter for barn fra 1. til og med 4.klasse. De verdier, holdninger og normer som den obligatoriske skolen bygger på, skal også prege SFO`s virksomhet. Skolefritidsordningen skal styrke / fremme barnas egenkultur gjennom lek innenfor et større aldersspenn, samt stimulere til kreativ utfoldelse. Skolefritidsordningen skal hjelpe barna til å utvikle sine evner til samarbeid og toleranse, og av og til ta ansvar for felles oppgaver.

Hovedmål for Harstad skole SFO:

Vi skal i samarbeid med skolens øvrige personale, være med å gi barna kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør at de kan omgås hverandre på en god måte. Vi skal legge til rette for en virksomhet som fremmer barnas helse gjennom variert fysisk aktivitet. Vi skal bidra til at foreldre får påvirkningsmuligheter gjennom et nært og åpent samarbeid. Vi skal årlig evaluere det arbeidet vi gjør og ha en dialog om innhold, prioriteringer og begrensninger.

Harstad skole SFO vektelgger:

Trygghet og omsorg. SFO skal oppleves som et godt sted å være.

Utfordrende utemiljø / uteaktiviteter / fysisk fostring. 

  • Legge til rette for et aktivt samarbeid mellom SFO og foreldre/foresatte. 
  • Utvikle sosial kompetanse hos barna og vite hvordan vi fremmer vekst.
  • Bruke eksisterende ressurser på best mulig måte gjennom godt samarbeid basene i mellom.

For nærmere informasjon om åpningstider, priser og generell informasjon viser vi til kommunens hjemmeside.

Her er årsplan for SFO