Kap. 1. Formål og virkeområde

§ 1.Formål

Hensikten med reglementet er å gjøre skolene i Harstad til trivelige arbeidsplasser for elever og ansatte.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for alle grunnskoler i Harstad.

Kap. 2. Plikter

§ 3.Kommunens plikter

Elever i grunnskolen i Harstad vil få en undervisning lagt opp etter sine forutsetninger og evner. Dette innebærer at kommunen, ut fra prinsippet om tilpasset opplæring skal:

 • gi tilbud om, og hjelp til å lære alle deler av gjeldende læreplan, spesielt tilpasset den enkelte elev
 • behandle eleven med respekt og omtanke
 • gi hjelp til å behandle konflikter med andre elever og med skolen
 • gi en opplevelse av skolehverdagen som trygg og meningsfull.

§ 4. Elevenes plikter

Elever ved grunnskolen i Harstad har plikt til:

 • å bidra til at undervisningen blir best mulig ved å møte presis og godt forberedt til undervisningen
 • å opptre slik at ingen føler seg utsatt for mobbing, rasistiske uttalelser/handlinger eller seksuell trakassering
 • å vise medelever og voksne respekt og omsorg, både i skoletid og i arrangementer i skolens regi
 • å bidra til å holde skolen fin ved å behandle inventar og utstyr best mulig og hindre forsøpling
 • å følge IKT-reglementet for skolene i Harstad
 • å ikke bruke mobiltelefon på skolen
 • aldri ha med våpen eller andre farlige gjenstander som kan skade andre, på skolen
 • aldri ha med eller bruke tobakk eller snus og andre rusmidler på skolen.


Kap. 3. Reaksjoner

§ 5.Brudd på ordensreglementet

 • Det vurderes konkret i det enkelte tilfelle om brudd på reglementet er av en slik karakter at verger/foresatte skal gis muntlig orientering fra skolen om hendelsen.
 • Ved alvorlige og/eller gjentatte brudd på bestemmelsen skal det sendes skriftlig melding til verger/foresatte.
 • Slik skriftlig melding kan også inneholde varsel om at eleven står i fare for å få standpunktkarakteren Nokså Godt eller Lite Godt i orden og/eller oppførsel, jf. forskrift til opplæringslova § 3-7.
 • Eleven og verger/foresatte skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså godt (Ng) eller lite godt (Lg) i orden og/eller oppførsel.
 • Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven mulighet til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven mulighet til å forbedre karakteren i orden eller oppførsel.
 • Ved forsettlig eller uaktsom skade på/tap av bøker, inventar, bygning eller utstyr vil det bli vurdert å fremme erstatningskrav i overensstemmelse med skadeserstatningsloven, jf. skadeserstatningsloven § 1-1.
 • Foreldrene har erstatningsansvar for inntil 5 000,– kroner, jf. skadeserstatningsloven § 1-2.
 • Eleven kan pålegges å rette skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler.
 • Blir en elev tatt for å ha tobakk, snus eller andre rusmidler med seg på skolen eller aktiviteter i skolens regi, inndras disse og overleveres foresatte.
 • Ulovlige gjenstander og ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.
 • Kommunen har fastsatt at alvorlige brudd på skolens ordensreglement, eller gjentatte brudd, kan straffes med bortvisning, jf. opplæringslova § 9A-11.
 • Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldrene til elever på årstrinn 1–7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.
 • Utestenging fra skoletur kan ikke benyttes som sanksjon.
 • En elev kan i særlige tilfeller flyttes til en annen skole enn den skolen eleven har rett til å gå på, dersom hensynet til de andre elevene tilsier det, jf. opplæringslova § 8-1. Grunnen til at en elev kan flyttes, kan for eksempel være at eleven mobber en eller flere medelever. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal en ha prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven flyttes til en skole utenfor kommunen, men ikke slik at eleven må flytte ut av hjemmet eller at skoleskyssen blir uforsvarlig lang.


Kap. 4. Saksbehandling

§ 6.Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet:

 • Brudd på skolens ordensreglement registreres som en anmerkning.
 • Ved alvorlige og/eller gjentatte brudd sendes det skriftlig melding til foresatte, jf. forskrift til opplæringslova § 3-7.
 • Vedtak om utestengelse fra arrangementer i skolens regi bestemmes av rektor i samråd med kontaktlærer.
 • Etter alvorlige brudd på ordensreglementet som medfører vedtak om bortvisning, varsles elevens foresatte om vedtaket. Dette skal skje snarest og senest en uke etter at hendelsen har funnet sted.
 • Nedsatt karakter i orden og oppførsel settes av kontaktlærerne og rapporteres til de foresatte i karakterutskrift.
 • Beslutning om bortvisning fattes av rektor i samråd med elevens kontaktlærer. For elever på 5.–7. årstrinn skal bortvisningsvedtak på mer enn enkelttimer meldes de foresatte før det settes i kraft.
 • Beslutning om bortvisning gjøres i form av et enkeltvedtak. Vedtaket skal begrunnes skriftlig og det kan ankes etter reglene i forvaltningsloven.
 • Så langt det er praktisk mulig, plikter elevens kontaktlærer å holde de foresatte kjent med problematisk adferd, slik at de foresatte kan gripe inn så tidlig som mulig.
 • Den enkelte skole kan utarbeide sitt eget ordensreglement i tråd med denne forskriften. Slikt ordensreglement skal godkjennes av rådmannen.


Kap. 5. Iverksetting

§ 7.Iverksetting

Forskriften iverksettes fra vedtak i kommunestyret 9. februar 2017. Fra samme tid oppheves forskrift 26. juli 2007 nr. 965 om ordensreglement for grunnskolen, Harstad kommune, Troms.


Kap. 6. Kunngjøring

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Harstad kommune og skolens egne regler gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.

Reglementet skal være tilgjengelig på skolens og kommunens Internettsider.