Forskning viser at variert opplæring som ikke er ensformig og rutinepreget, er positivt for alle elever. Kunnskapsløftet gir allerede rom for lokal valgfrihet i forhold til arbeidsmåter og læringsaktiviteter, og aktivitetene må ha klare koblinger til kompetansemål i læreplanene. Men praktiske arbeidsformer stiller store krav til kvalitet og læringstrykk. Tidspress, store elevgrupper og utilstrekkelig tilgang på utstyr og spesialrom er faktorer som kan føre til at lærere benytter praktiske aktiviteter i mindre grad enn de faktisk har ønske om. Disse utfordringene er det tatt hensyn til i Stangnes 8-13.

Erfaringene fra forsøk med arbeidslivsfag viser seg å være svært positive. Derfor har regjeringen bestemt at alle skoler som ønsker det kan innføre arbeidslivsfag som en forsøksordning fra høsten 2012. Stangnes 8-13 vil da tilby arbeidslivsfag fra høsten 2012. Faget utdanningsvalg, som ble innført i 2008, ses på som et svært viktig fag som skal videreføres og videreutvikles i tiden fremover. Formålet med faget er blant annet at det skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnskoleopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Stangnes 8-13 vil utnytte mulighetene som ligger i faget utdanningsvalg gjennom å gi elevene deler av undervisningen på Stangnes videregående skole.

Den nye stortingsmeldingen setter med dette fokus på mange av de samme målsetningene som i Stangnes 8-13. Når regjeringen kommer med sin strategi for gjennomføring av tiltakene i meldingen, bør Harstad kommune gjennom Stangnes 8-13 søke om å være med i prosjekt i forhold til å realisere noen av tiltakene i meldingen.