Hva er Stangnes Ungdomsskole?

Stangnes Ungdomsskole er en kommunal ungdomsskole i Harstad som følger opplæringsloven og gjeldende forskrifter. Stangnes Ungdomsskole bruker blant annet entreprenørskap som metode for å gi en praktisk tilnærming til læring i fagene. Dette gjenspeiler seg i noen større praktiske, tverrfaglige prosjekter, som for eksempel: Ny giv,  kysten og gården, Film og foto, bygg og mekk, uteskole, Entreprenørskap og elevbedrift. Vi bruker også uteområdet aktivt gjennom alle årstidene. Stangnes ungdomsskole er for de som ønsker en ny giv for å bli godt rustet til å gjennomføre videregående skole.

Hva kreves av elevene på Stangnes Ungdomsskole?

Opplegget på Stangnes Ungdomsskole> har hovedvekt på praktisk tilnærming til fagene. Noe som krever en indre driv og initiativ til å delta. I det praktiske vektlegges kreativitet, nyskaping, initiativ, samarbeid og kommunikasjon. Deler av undervisningen gjennomføres utenfor skolen i lokalmiljøet og mot næringslivet. Dette krever at elevene må forholde seg til læring på andre arenaer og kommunikasjon med ulike miljøer. Elevene må ønske å gjøre en innsats for en positiv endring i egen utvikling gjennom varierte læringsaktiviteter. Tilbudet passer godt for elever som liker å bruke kroppen sin til praktisk arbeid. Elevene bør både ha lyst til å være ute og til å ta i et tak.

Hvem er Stangnes Ungdomsskole beregnet for?

Opplæringstilbudet på Stangnes Ungdomsskole er tilrettelagt for elever som foretrekker praktisk tilnærming til læring, uavhengig av elevens faglige nivå. Elevene vil jobbe etter de ordinære målene i Kunnskapsløftet, men med en mer praktisk tilnærming.

Hva blir vektlagt ved inntak til Stangnes Ungdomsskole?

Gruppesammensetningen vil ta hensyn til kjønn, faglig nivå og sosiale forhold.

Hvem kan søke?

Foresatte til elever som skal begynne i 8 .trinn høsten 2017 kan søke plass for sin elev.

Hvordan søker man?

For å søke plass på Stangnes Ungdomsskole benyttes et eget digitalt søknadsskjema som dere finner på www.harstad.kommune.no,
Ta kontakt med skolen hvis du lurer på noe!

Hvordan behandles søknaden?

Søknaden behandles som et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningslovens regler, jfr. opplæringslovens § 15-1. Rådmannen nedsetter en komité som behandler søknadene.

Må eleven gå på Stangnes Ungdomsskole hele skoleåret dersom han/hun får plass?

For bytte av skoleplass fra Stangnes Ungdomsskole til en annen skole i kommunen kreves egen søknad om bytte av skole. Ta kontakt med rektor for å be om skolebytte.

Kommer eleven fra Stangnes Ungdomsskole automatisk inn på Stangnes videregående skole?

Nei. Elever fra Stangnes Ungdomsskole må søke plass på videregående skole på lik linje med andre elever. Får eleven ordinært vitnemål fra grunnskolen? Ja. Stangnes Ungdomsskole utsteder vitnemål på samme grunnlag som for alle avgangselever på 10.trinn.

Kommer eleven opp til eksamen?

Ja. Eleven kommer opp til eksamen på samme måte som andre elever ved alle skoler på 10.trinn.

Har eleven på Stangnes Ungdomsskole rett til skoleskyss?

Dersom eleven bor mer enn 4 km fra skolen har han/hun rett til gratis skoleskyss.