«Kompetanseutvikling Sør-Troms» er et prosjekt som Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ved Høgskolen i Innlandet, har fått på oppdrag av de fem kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund. «Kompetanseutvikling Sør-Troms» er en strategi for systematisk og varig forbedringsarbeid. Prosjektperioden er fra 2019 til 2022.

Målet med prosjektet er alle barn og elever skal ha et inkluderende læringsmiljø hvor de har et godt læringsutbytte, både faglig og sosialt, tilpasset sine forutsetninger. Kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen hos de ansatte i skolen på å analysere og identifisere skolens sterke og svake områder innenfor praksis, og følge opp med forskningsbaserte tiltak.

I dette arbeidet er det viktig at skolen får informasjon både fra elever, foresatte og ansatte om skolehverdagen. Alle elever, foreldre og ansatte både ved denne skolen og i de andre skolene i prosjektet vil bli spurt om å delta.

Ny spørreundersøkelse

Den første undersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2019, hadde til hensikt å gi en oversikt over skolesituasjonen for å identifisere områder skolen er gode på og hvilke den bør videreutvikle. I den neste undersøkelsen som gjennomføres høsten 2021 vil fokuset være mer rettet mot eventuelle endringer og forbedringer, men også å identifisere nye områder skolen kan arbeide med. Målet er å arbeide med utdanningskvalitet i alle ledd.

Dataene i undersøkelsen vil brukes på to måter:

  • Den enkelte skole og kommune får tilgang til resultatene fra spørreundersøkelsen gjennom en egen resultatportal for å kunne videreutvikle lærernes praksis. Ingen data vil være tilgjengelig på grupper færre enn 7 personer.
  • Når skoler i ulike kommuner jobber med utviklingsarbeid vil det være behov for å evaluere underveis. Dataene vil også derfor brukes til forskning med mål om å evaluere hele prosjektet i sin helhet.

Du kan lese mer om spørreundersøkelsen her.

Hvor finner du ut mer?

Hvis du har spørsmål til selve studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

  • Ann Margareth Gustavsen, ansvarlig for gjennomføring av spørreundersøkelsen ved SePU: Mobil: 41648301, mail: ann.gustavsen@inn.no

For teknisk support i gjennomføringen av spørreundersøkelsen:

For spørsmål om godkjennelse av studien og om personvern kan dere kontakte:

  • Høgskolen i Innlandets kontaktperson for personvern i forskning: Anne Sofie Lofthus, tlf: 61288277, mail: anne.lofthus@inn.no
  • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost personverntjenester@nsd.no eller telefon: 55 58 21 17.

Til slutt

For at skolen skal få et best mulig bilde av hvordan situasjonen er på skolen, er det viktig at så mange elever og foresatte som mulig deltar.