Ordningen med avleggelse av kunnskapsprøve om alkohollovgivningen startet opp 1. juli 1999.

Det framgår av alkoholloven at styrere og stedfortredere ved virksomheter som har salgs- eller skjenkebevilling, skal ha bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen.

Gjennomføringen av prøven
Kommunen er ansvarlig for å avvikle prøven for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om kommunal bevilling.

Fylkesmannen og Sosial- og helsedirektoratet er ansvarlig for å avvikle prøven for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller har søkt om statlig bevilling.

Om prøven

Kunnskapsprøven om alkohollovgivningen er en flervalgsprøve som inneholder 30 spørsmål. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativ, hvorav ett er riktig svar på spørsmålet. Kandidaten får 60 minutter til disposisjon til å besvare prøven. For å bestå prøven må minimum 24 av spørsmålene besvares riktig. Det er ikke tillatt med hjelpemidler. Gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort) må forevises før prøven kan avlegges.

Dersom kandidaten ikke består prøven i første forsøk, kan vedkommende gå opp til prøven igjen på et senere tidspunkt. Det er ingen begrensning i hvor mange ganger en person kan gå opp til prøven.

Dersom kandidaten består prøven, får vedkommende et bevis som dokumentasjon på at prøven er bestått.

Det er ulik prøve for styrere og stedfortredere i virksomheter som har salgsbevilling og for styrerer og stedfortredere i virksomheter som har skjenkebevilling.

Prøve for skjenkebevilling krever at kandidaten har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1,4,5,7,8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Kandidaten må videre ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige kapitler.

Prøve for salgsbevilling krever at kandidaten har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1,3,7,8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Kandidaten må videre ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige kapitler.

Gebyr
Det koster kr 400,- å avlegge prøven, herunder forsøk på å avlegge prøven. Prøvegebyret må være betalt på forhånd. Kvittering forevises når prøven avlegges.

Aktuell litteratur
Nødvendige kunnskaper om alkohollovgivningen kan man skaffe deg ved å lese loven med tilhørende forskrifter. Det vises også til Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-6/98. Det er også gitt ut en lærebok, "ABC kunnskapsprøven om alkoholloven" (men som ikke er oppdatert med lovendringer de senere år).

Sted

Etablererprøven kan avlegges hos Servicetorget i Harstad kommune (rådhusekspedisjonen), med inngang fra Asbjørn Selsbanesgt. 9 i Harstad sentrum.

Send forhåndsforespørsel til:
Hanne Fagerheim, Servicetorget
Telefon: 77 02 60 00
E-post: hanne.fagerheim@harstad.kommune.no