Beskrivelse

For å kunne skjenke alkoholholdige drikkevarer mot vederlag, må en ha bevilling. Skjenkebevilling kan gis for en enkeltanledning eller for en periode på inntil fire år. Bevilling gis for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.  

Følgende bevillingstyper finnes:

1. Alminnelig skjenkebevilling (inntil 4 års bevilling):
Alminnelig bevilling vil si skjenkebevilling for skjenking av allmennheten hele eller deler av året. For eksempel restauranter eller utesteder.

For å inneha en alminnelig skjenkebevilling må virksomheten også ha en serveringsbevilling.

2. Bevilling for enkeltanledninger

Med enkelt anledning forstås arrangement som ikke gjennomføres som noen fast ordning men knytter seg til en spesiell begivenhet eksempelvis bryllup, årsmøte i forening og lignende.

a. Ambulerende skjenkebevilling

Dette er en engangsbevilling for lukkede selskap (ikke åpent for allmenheten), eksempelvis klubbkveld, jubileum, bryllup etc.

b. Alminnelig skjenkebevilling

Dette er en engangsbevilling for arrangementer som er åpnet for allmennheten og som gjennomføres en eller noen få kvelder/dager, eksempelvis i forbindelse med Festspillene i Nord Norge, festivaler etc.

c. Bevillingsgebyr

For enkeltanledning, åpent arrangement jf. Alkoholloven § 1-6, 2. ledd, ilegges gebyr på kr 1 740,- per skjenkedøgn begrenset oppad til kr 5400,- for sammenhengende bevillingsperiode, jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kapittel 6.

For lukket arrangement, ambulerende bevilling, enkelt anledning jf. alkoholloven § 4-5, ilegges gebyr iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke § 6-2, som per tiden utgjør kr. 390,- per arrangement.

Bevillingshaver

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av skjenkestedet. Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person.

Vandelskrav

Sentrale personer i virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel. Vandelskravet betyr at disse personene ikke kan ha forbudt seg mot relevant lovgivning, dvs. alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Styrer og stedfortreder - gjelder alminnelig skjenkebevilling - ikke enkeltanledning

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvaret for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær hviler styrerens plikter på stedfortrederen. Bevillingshaveren må straks søke om godkjenning av ny styrer eller stedfortreder, dersom den tidligere slutter.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Videre må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkohol lovgivning og deltatt på kurs i ansvarlig vertskap. Styrer må i tillegg ha bestått etablereprøven.

Styrer - gjelder enkeltanledning

Ikke krav om kunnskap- eller etablererprøven kun vandelskrav.

Søknad

Søknader behandles av Enhet for helse og mestring. Vi godtar kun elektroniske søknader. Søknadsskjema kan lastes ned fra vår skjemaoversikt.
Spørsmål om salgsbevilling kan rettes på e-post til Sylvia Fagerland, ssf@harstad.kommune.no

Saksbehandling

Søknaden blir sendt på høring til politiet, Skatteetaten og brann- og redningstjenesten. 

Søknad om alminnelig skjenkebevilling vil normalt bli behandlet innen 60 dager. Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledninger med varighet for inntil 3 døgn behandles normalt innen 3 uker.  Behandlingstiden kan bli lengre hvis søknaden er mangelfullt, høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller søker gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Spørsmål om skjenkebevilling kan rettes på e-post til Sylvia Fagerland, ssf@harstad.kommune.no

Søknadsfrister

  • Alminnelige skjenkebevilling : 2 - 3 måneders saksbehandlingstid fra fullstendig søknad foreligger.
  • Ambulerende skjenkebevilling for enkeltanledning (lukket arrangement): 2 uker.
  • Alminnelig skjenkebevilling for enkeltanledning (åpent arrangement): 6 uker.