Det er SFO tilbud ved alle skolene i Harstad. Siden skoleåret 2008/ 2009 har tilbudet vært differensiert ved at foresatte har hatt mulighet til å velge mellom hel plass, delplass, eller enkeltdagsplass. Delplass var fram til inneværende skoleår inntil 12 timer i uken. Etter innføring av leksehjelpsordningen fra 01.08. 2010 har deltidstilbudet vært inntil 10 timer i uken. Det ble gjennomført brukerundersøkelse av SFO – tjenesten våren 2010. Resultatet viste lavt skår i forhold til prisen på tilbudet. I tillegg var det noe lavt skår i forhold til fysisk standard på bygningsmasse og innemiljø. Som en følge av innføringen av leksehjelp har SFO tilbudet blitt redusert i timeomfang med 10 %. Prisen på de ulike tilbudene er også etter vedtak i kommunestyret blitt redusert med 10 %.

Det har vært praksis i Harstad kommune at daglig leder i SFO skal bruke en del av sin ledelsestid som en fast del av SFO sin turnus. Fagforbundet og Harstad kommune ble i juli 2010 enige om å avvikle gjeldende praksis. Felles forståelse av særavtalen, Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager, SFS 2201, pkt. 3.1.2. innebærer at SFO ledernes tid ikke skal inngå som en fastsatt del av turnusen. I den daglige praksis vil omfanget på rene ledelsesoppgaver variere. SFO leder sin disponible tid utover konkret ledelsestid brukes til annet arbeid i SFO ut fra situasjonsbehov.