Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Fra foreldrerådet velges det et arbeidsutvalg (FAU)  som har en representant fra hvert klassetrinn. Blant disse velges en  leder, nestleder og sekretær. Leder og nestleder av FAU er også medlemmer av skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Leder av FAU er også foreldrenes representant i det kommunale arbeidsutvalget HKFU


Samarbeidsutvalget (SU) ved Kila barne- og ungdomsskole

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og skolemiljøet. Utvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
Medlemmene i samarbeidsutvalget er:

 • Elevrådet,Jørgen M. Nygård
 • Elevrådet, Mathilde Tveten
 • Kommunal representant, Rune Stenstrøm
 • FAU, Sindre Lillehaug
 • FAU, Kristin Soltun Enoksen
 • Ansatte rep, Terje Sørensen
 • Lærer rep, Svein Inge Nilsen
 • Lærer rep, Sissel Erlandsen
 • Enhetsleder, Peder Johnsen

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

består av klassekontaktene fra hver klasse.

 • Leder Kjell Søreide
 • Nestleder Sindre Lillehaug
 • Medlem Ingeborg Eliassen
 • Sekretær Øyvind Askevold Kaarbø
 • Les referatene her

Elevrådet 

Skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. Elevrådet består av hovedtillitsvalgte i hver klasse, med tilhørende vararepresentant.

 • Leder: Jørgen M. Nygård
 • Nestleder: Mathilde Tveten
 • Sekretær: 

Ledelsen ved Kila barne- og ungdomsskole

 • Peder Johnsen; Enhetsleder og teamleder for 10. trinn
 • Heidi Bjørkelund; Rådgiver, avdelingsleder/spes.koordinator ungdomstrinn og teamleder for 8.trinn
 • Helene Hundere; Avdelingsleder, teamleder 9 .trinn
 • Inger Elvenes;  Avdelingsleder teamleder på småtrinn og SFO
 • Annelise Eriksen;  Avdelingsleder/spes.koordinator barnetrinn og teamleder på mellomtrinnet

SMU - Skolens miljøutvalg

 • Elevrådet, Jørgen M. Nygård
 • Elevrådet, Mathilde Tveten
 • Kommunal representant, Rune Stenstrøm
 • FAU, Kristin Soltun Enoksen
 • FAU, Sindre Lillehaug
 • Lærer rep, Terje Sørensen
 • Enhetsleder, Peder Johnsen