1. Formål

HKFU skal være et samordnende og koordinerende organ for foreldrerådene ved alle grunnskolene i kommunen. Utvalget er politisk uavhengig og har som formål å:

  • Være en arena som ivaretar medvirkning og innflytelse i utviklingen av harstadskolen.
  • Fremme foreldresynspunkter overfor skoleadministrasjonen og de politiske beslutningsorgan i kommunen
  • Være høringsorgan i alle saker som angår barns oppvekst- og læringsmiljø
  • Bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen.

2. Arbeidsområde/ arbeidsmåte

HKFU skal konsentrere sitt arbeidsområde om større saker hvor en felles opptreden på vegne av skolene er hensiktsmessig.

Utvalget avgjør selv hvilke saker dette er etter egne forslag, forslag fra de enkelte FAU eller fra skoleeier. For å avgjøre hvilke saker HKFU skal jobbe med, stemmes det og avgjøres med simpelt flertall. Det er kun stemmene til møtedeltakerne som teller. Sakene bør være av slik art at de berører alle skolene i kommunen eller grupper av disse.
Ved behov dannes det arbeidsgrupper utfra HKFU sine aktuelle saker. Den/ de som løfter opp en sak i HKFU vil være en naturlig del av arbeidsgruppen.

Det utarbeides løpende en aktivitetsoversikt som viser hvilke saker HKFU jobber med til enhver tid. Denne oversikten inneholder både avsluttede og åpne saker. Det er leder i HKFU som er ansvarlig for at aktivitetsoversikten holdes oppdatert gjennom året.

3. Organisering

HKFU består av en foreldrerepresentant fra hver skole valgt av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Den valgte representanten har møte- og informasjonsplikt i HKFU. Hvert medlem har vara. Fast valgt medlem besørger stedfortreder ved fravær.

Utvalget har 5 faste møter i løpet av skoleåret. Alle møter er siste torsdag i måneden, og det gjelder følgende måneder: september, november, januar, mars, mai.

4. Konstituering og siste møte for skoleåret
HKFU konstitueres i det første møtet i september. Da velges leder, nestleder og referent. Videre skal man gjennomgå vedtektene, hva som er HKFUs formål, hvilke saker som er aktive etter forrige år (gjennomgang av aktivitetsoversikten) og få en oversikt over eventuelle saker man ønsker å jobbe med.

I siste møte gjeldende skoleår har HKFU en gjennomgang av saker som skal overføres til HKFU neste skoleår. Skolesjefen får aktivitetsoversikt på minnepenn for å gi videre til neste leder i HKFU.

5. Avvikling møter
Ordinære møter i HKFU har en varighet på maks 1,5 timer. Administrasjonen deltar ved behov. Etter vanlig møtekultur forventes det at alle forlater når leder har hevet møtet. Lokalet låses rett etter at møtet er hevet.
Dersom større saker er sendt ut til høring fra kommunen, kan det være behov for et todelt møte. I de perioder det er slik at HKFU er høringsinstans samtidig som man arbeider med det koordinerende arbeid internt i HKFU, vil det mest sannsynlig være behov for å avsette ekstra tid til å behandle de gjeldende saker.
Antall høringer fra kommunen varierer fra år til år, og derfor vil også antall møter med ekstra tid utover normal varighet variere. Møter der det er behov for ekstra tid vil bli varslet på forhånd.

6.Arbeidsutvalg

Leder og nestleder utgjør sammen med skolesjefen arbeidsutvalget (AU) og skal:  

  • Utarbeide møteinnkallinger, samt sikre publisering av møteinnkallinger og referat på kommunens hjemmeside
  • Sikre at utvalgets årshjul er oppdatert

7. Stemmerett

Leder i HKFU har talerett i Utvalg for oppvekst og kultur.

8. Valgordning

Alle i HKFU velges for et skoleår.
Valg av medlemmer til å sitte i HKFU det påfølgende skoleåret gjennomføres på vårhalvåret basert på valg av FAU-representanter på de respektive skolene.

9. Votering

Innmeldte saker i HKFU eller arbeidsgrupper avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder i HKFU og/ eller arbeidsgruppen dobbeltstemme.

10. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun skje på ekstraordinært møte i HKFU. Det er leder som innkaller til møtet. Avgjøres med 2/3 flertall av avgitte stemmer.