Harstad kommune har en tid jobbet med å utvklie en ny måte å tildele helse- og omsorgstjenester. Til å begynne med skal modellen prøves ut i hjemmetjenesten i Sørvik og psykisk helse fra og med 18. mai 2021. Prøveperioden varer i fem måneder. 

Tettere dialog

Når vi tildeler helse- og omsorgstjenester ønsker vi med den nye modellen å skape en tettere dialog og bedre samarbeid internt mellom saksbehandlere og ulike enheter i kommunen, samt mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten . Samtidig skal den nye modellen sikre brukermedvirkning og likbehandling av de som trenger tjenestene.

Økt brukerinvolvering

Prosjektleder er Regina Aba.

- Jeg er glad for at vi nå kommer i gang med å teste ut modellen. Alle søker på samme måte som før. Et tverrfaglig vurderingsteam vil ta konktakt med den enkelte søker og i samarbeid med søkeren vurdere hvilket behov søkeren har. Med den nye modellen sikrer vi et helhetlig, koordinert og effektivt tjenestetilbud med økt brukerinvolvering.

Vurderingsperiode

I den nye modellen skal teamet utrede brukerens behov for helse- og omsorgstjenester i en periode på inntil 14 dager før et vedtak fattes. Et tverrfaglig vurderingsteam er et team bestående av en sykepleier/vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og saksbehandler. Andre kompetanseområder trekkes inn ved behov. 

Teamet skal være opptatt av        

  • hva kan bruker mestre selv eller lære å mestre selv?
  • hva kan pårørende eller annet sosialt nettverk bidra med?
  • finnes det et tilbud innenfor det frivillige som kan benyttes?
  • hvilken velferdsteknologi eller andre hjelpemidler kan benyttes?
  • hvilke lavterskeltilbud eller forebyggende tjenester finnes innenfor kommunen som kan imøtekomme vedkommendes behov.

Les mer om den nye modellen her