Formålet med prosjektet er å se på en ny modell for tildeling av helse- og omsorgstjenster der vi endrer fra bestiller/utfører-modell til tillit- og dialogbasert modell. Vi endrer dermed fra brukerfokus til brukerens fokus - og fra hjelpefokus til mestringsfokus.

Hvorfor ny modell

Vi ønsker å utvikle og iverksette en tillits- og dialogbasert arbeidsmetode av flere årsaker. Vi ønsker å skape en tettere dialog og bedre samarbeid mellom forvaltningsleddet og utførende enhet, og dermed sikre brukermedvirkning og likbehandling.

Dagens erfaring viser at omfang og kompleksitet i helse- og omsorgstjenesten har økt. Utfordringsbildet for sektoren er/vil endre seg med bakgrunn i flere forhold blant annet:

 • Endrede og nye oppgaver i primærhelsetjenesten som følge av samhandlingsreformen.
 • Demografisk endring medfører flere eldre
 • Flere yngre tjenestemottakere med store behov for tjenester
 • Økte forventninger til hva kommunehelsetjenesten skal levere
 • Knapphet på ressurser og kompetanse

For å kunne møte disse utfordringene er det avgjørende at kommunen klarer å jobbe mer forebyggende og tverrfaglig med vektlegging av hverdagsmestring og velferdsteknologi. Vi ønsker å gi bruker/pasient muligheten til å mestre egen hverdag og bo lengst mulig hjemme.

Hvordan

I en ny modell skal det etableres et tverrfaglig vurderingsteam som vurderer/utreder brukerens behov for helse- og omsorgstjenester i en periode på inntil 14 dager før vedtak fattes. Teamet skal være opptatt av følgende:        

 • Hva kan bruker mestre selv eller lære å mestre selv?
 • Hva kan pårørende eller annet sosialt nettverk bidra med?
 • Finnes det et tilbud innenfor det frivillige som kan benyttes?
 • Hvilken velferdsteknologi eller andre hjelpemidler kan benyttes?
 • Hvilke lavterskeltilbud eller forebyggende tjenester finnes innenfor kommunen som kan imøtekomme.
3658156 - uten maske

Om tverrfaglig vurderingsteam

Tverrfaglig vurderingsteam er et team bestående av en sykepleier/vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og saksbehandler. Andre kompetanseområder trekkes inn ved behov. Teamet er fleksibelt og organiseres inn i hvert hjemmetjenestes distrikt. Kartlegging og vurdering av bruker/pasientens hjelpebehov gjøres i tråd med arbeidsmetodikken som ligger i hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, hvor fokus er rettet mot det friske mennesket, brukeres/pasientens mestringsevne og mål.

Hvordan fungerer det i praksis

 1. Vurderingsteamet vurderer henvendelser og søknader om helse-og omsorgstjenester.
 2. Gjennom grundig tverrfaglig kartlegging og tett dialog med bruker/pårørende og andre involverte parter beslutter vurderingsteamet riktig nivå på tjenester. 
 3. Pasienten mottar nødvendige tjenester av teamet i inntil 14 dager frem til riktige tjenester er avklart 
 4. Alle involverte parter bruker samme samhandlingsjournal for å se hva som er kartlagt og vurdert. 
 5. Vurderingsteamet konkluderer sammen med pasienten hva som er pasientens mål og hvilke tiltak som er aktuelle - og dokumenterer dette i journal under mål og tiltaksplan.
 6. Når vurderingsteamet i samarbeid med pasienten har vurdert Hva som er riktig tjeneste overføres pasienten til enten ordinær hjemmetjeneste, andre tjenester, lavterskeltilbud eller tjenesten avsluttes.

Vurderingsteamet vil fungere som en inngang inn til kommunale helse og omsorgstjenester, hvor bruker/pasient bli møtt med et mål om å bistå til rett tjenestenivå i mestringstrappa.

Klikk for større bilde
Klikk for større bilde

Forventet resultat

Pilotering og uttesting av den nye modellen skal testes ut i to ulike kommunale avdelinger - innen somatisk og psykiske helse. Deretter er det planlagt å ta den i bruk fra 1. januar 2022.

Vi forventer følgende fra den nye tjenestemodellen: 

 • Kulturendring og kompetanseheving med fokus på hverdagsmestring som tankesett for utøvelse av tjenester.
 • Tettere dialog mellom hjemmetjenesten og saksbehandler i vurderingsteamet.
 • Utvikle og videreføre det som fungerer godt i dag med økt satsing på velferdsteknologi, hverdagsmestring, «hva er viktig for deg» og «hva kan du mestre/ikke mestrer selv» og tverrfaglig samarbeid.
 • Etablere felles kunnskapsforståelse av kommunale tjenester og den nye måten å jobbe på.
 • Sikre et helhetlig, effektiv, koordinert og likeverdig tjenestetilbud.
 • Økt bruk av habilitering og rehabilitering, slik at tjenestemottakerne kan mestre sin nye hverdag.
 • Kontinuerlig tverrfaglig vurdering og evaluering av helsetilbudet brukeren får.

 

Innspill

Innspill: Dersom du har tips og ideer til prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Regina Aba på epost:  regina.aba@harstad.kommune.no