Svært mange husstander som nå har gått bort fra oljefyring har fortsatt en nedgravd tank i hagen og gammel oljefyr i kjelleren. Enkelte av tankene inneholder fortsatt olje eller parafin, selv om de ikke er i bruk. Slike tanker utgjør en betydelig forurensningsfare, da oljen kan lekke ut og forurense grunnen under tanken.
 

Hvordan fjerner jeg tanken?

Prosedyren og regelverket er likt, uansett om du har olje- eller parafinfyring. Før tanken kan fjernes, må den tømmes for innhold. Fyringsolje og parafin regnes som farlig avfall og må leveres til godkjent mottak (f.eks. HRS). Så lenge tanken inneholder olje, regnes den også som farlig avfall, og den må derfor saneres (vaskes) innvendig. Vær obs på at tømming og sanering av tank må utføres av godkjent firma - dette er ikke noe du kan gjøre selv. Se www.oljefri.no for en oversikt over firma som kan utføre tømming og sanering av oljetank. Når tanken er tom og ren må den graves opp og leveres til HRS eller annet godkjent mottak som grovavfall, eller evt. metallskrap hvis det er en gammel ståltank. Selve oljefyren kan vanligvis også leveres som metallskrap. Hvis grunnen rundt eller under tanken er tilsølt med olje, må også de forurensede massene fjernes og leveres til godkjent mottak. Vær obs på at det er huseieren som er ansvarlig hvis en gammel tank går lekk og forurenser grunnen.

Hvis tanken ligger svært vanskelig tilgjengelig (og er på under 3200 liter), kan man i særlige tilfeller få tillatelse fra kommunen til å la den ligge. Den må da fylles med stein eller grus etter rengjøring (obs: den må fortsatt tømmes og rengjøres!), og man må også fjerne påfyllingsrøret. Det gis kun tillatelse til dette hvis tanken er tett – hvis den er lekk, kan olje ha forurenset grunnen under og rundt tanken. I så fall må man fjerne den forurensede jorden sammen med tanken. For å finne ut om tanken er lekk eller ikke, må man gjennomføre trykktesting av tanken. Selskapet som tømmer tanken kan utføre dette.

Hvis du ønsker å søke tillatelse til å la tanken ligge, må du sende en skriftlig søknad til kommunen. Søknaden må inneholde følgende informasjon: 1. Begrunnelse (hvorfor det vil være uforholdsmessig dyrt eller vanskelig å fjerne tanken), 2. Kart/bilde over tankens beliggenhet på eiendommen 3. Dokumentasjon på at tanken er tømt, rengjort og bekreftet tett

De fleste tanker i privathusholdninger rommer ca. 800-1000 liter. Husk at hvis oljetanken rommer mer enn 3200 liter, er det egen forskrift (forurensningsforskriften kapittel 1) som gjelder. I slike tilfeller er det strengere krav til vedlikehold og fjerning av tanken. Les forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931

Det finnes mye informasjon om utfasing av oljefyring på nett. Les mer om fjerning av oljetank hos oljefri.no.

Les mer om regelverket rundt nedgravde oljetanker her.

Og sist, men ikke minst: Husk å si ifra til kommunen at du har fjernet oljetanken fra eiendommen din!