Lokaler

Sykehjemmet har 72 beboerrom, som er organisert i 3 avdelinger; Ervik (1.etg. vest), Hagan (1.etg øst) og Vågen (2.etg.). Hver avdeling er delt i 3 fløyer med 8 beboerrom i hver. Hver fløy har eget kjøkken/spisestue og dagligstue. Sykehjemmet har i tillegg store fellesareal tilrettelagt for sosiale sammenkomster for beboerne.

Alle pasientrom er tilrettelagt ift. følgende:
• Takheis (fra seng til bad)
• Store tilrettelagte bad med dusj
• Spesialgulvbelegg (ekstra tykkelse) som skal redusere eventuelle skader ved fall (forskning pågår)
• Hotell-lås, kan individuelt tilpasses åpen/stengt. Fra pasientrom er dør alltid åpen ut til korridor/fellesareal.

bergsodden beliggenhet.png

Ny organisering gir bedre sykehjemstjenester

På Bergsodden sykehjem har det vært utprøvd en ny organisering der man innenfor de eksisterende økonomiske rammene etablerer en egen forpleiningstjeneste. Dette gjør at helsepersonell kan konsentrere seg om oppgaver knyttet til pleie og omsorg. Målet er å utnytte tilgjengelige ressurser på en best mulig måte, samt sikre at beboernes behov blir godt ivaretatt. Dette er nå implementert i vanlig drift. Se videoen under for mer informasjon. 

Se ogs denne artikkelen om prosjektet: Ny organisering gir bedre sykehjemstjenester på...

Vil endre synet på demens gjennom kunst og kultur

- Vi ønsker å bidra til å endre synet på demens, og se på mulighetene og ikke bare begrensningene ved en slik diagnose. Altså mer utforske det relasjonelle fenomenet demens, enn diagnosen demens, sier Rikke Gürgens Gjærum, professor og leder for Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforsking ved UiT. Sammen med andre forskere ved UiT Norges arktiske universitet jobber hun tverrfaglig sammen med mennesker med demens for å finne helt nye måter vi kan være sammen på. Her spiller demensavdelingen ved Bergsodden en viktig rolle. 

Se den fine filmen UiT har laget: 
 

Les også artikkelen om prosjektet her

Lege/tannlege/servicetilbud

Sykehjemmet har sykehjemslege tilstede flere dager pr. uke. Dersom beboer og/eller pårørende ønsker å snakke med legen, kan ansvarsvakt eller primærkontakt videreformidle dette og gjøre avtale med legen. 

Årlig tannhelsetilsyn av tannlege/tannpleier + ved behov.
Vaksiner: Beboerne får tilbud om influensavaksine og andre aktuelle vaksiner.

Frisør og fotpleie

Ønske om time til frisør formidles vd behov.
Fotpleier bestilles etter behov.

Ergoterapi og fysioterapi

Fysioterapi og ergoterapi formidles ved henvisning.

Livsgledehjem

Vi følger føringene fra den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem. I sertifiseringsordningen er det etablert 9 kriterier, som virksomheten skal legge til rette for:

 1. At alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem.
 2. Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner.
 3. At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka.
 4. Kontakt med dyr.
 5. At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 6. Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov.
 7. Ro og en hyggelig ramme rundt måltidene.
 8. At pårørende får god informasjon og mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet.
 9. Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen.

Tilbud om frisk luft minst en gang per uke, er en av livsgledekriteriene vi arbeider etter. Det er derfor viktig at alle våre beboere har utebekledning og sko, gjerne også pledd (for de som sitter i rullestol). Avdelingen har beskrevet dette i en garderobeliste dere vil få informasjon om ved innkomstsamtalen. 

Sertifiseringsordningen skal være med på å bidra til mer personsentrert omsorg, der målet er å ivareta hver beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. I forbindelse med dette, vil vi be om hjelp til å kartlegge livshistorien til våre beboere, dersom beboeren ikke kan svare på dette selv.

Pårørende og frivillige er i tillegg til våre ansatte viktige i livsgledearbeidet. Pårørende som ønsker å bidra med noe i forhold til livsglede for våre beboere, er hjertelig velkommen til det.

Klikk her for å se en video om sertifiseringsordningen. Du finner også mer informasjon på nettsidene til Livsglede for Eldre.

 

 

 

Arrangementer og aktiviteter

Sykehjemmet har tilsatt egen kulturarbeider, som skal bringe sang, musikk og kulturaktiviteter inn i sykehjemmet. Kulturarbeider skal bidra til at kultur og aktivitet blir en naturlig del av hverdagen. Det utarbeides månedlig plan for fellesaktiviteter, som henges opp på egne informasjonstavler på sykehjemmet. Månedsplan samt informasjon om andre arrangementer, publiseres også facebooksiden til sykehjemmet. 

Eksempler på type aktiviteter det legges opp til:

 • tilrettelagt trim/bevegelsesaktivitet (ute/inne)
 • kulturopplevelser
 • sangstund/allsang
 • fredagskafé
 • andakt 
 • diverse utflukter
 • besøk av/aktiviteter i regi av Røde Kors Besøkstjeneste
 • møte med besøkshunder
 • vårfest/julefest
 • bingo
 • ulike aktiviteter i regi av den «kulturelle spaserstokken»
 • jevnlige barnehagebesøk og aktiviteter med barna

Katt:
Vi gjør oppmerksom på at sykehjemmet har egen katt, som heter Røder. Den oppholder seg på bogruppe Ervik fløy B.

Bildet kan inneholde: katt

Praktisk informasjon

Klær

Ta med klær i henhold til behovet. Klær bør være mest mulig lettstelt og må tåle maskinvask på 40 grader. Det er viktig å bemerke at sykehjemmet ikke kan ta ansvar for klær som ikke tåler 40 grader. Alle klær og personlige eiendeler må merkes på forhånd. Vi har eget merkesystem, ta kontakt med vårt vaskeri i 1. etg. Nummer utleveres ved henvendelse til vårt vaskeri. 

Måltider og ernæring

Vi har stort fokus på ernæring og vet at sykedom og høy alder gir større risiko for underernæring. Vi vil  derfor gjennomføre en ernæringskartlegging ved innkomst, som evalueres jevnlig. Dersom du som beboer har risiko for underernæring, eller er underernært, settes tiltak inn i samråd med lege. Måltider tilpasses beboernes personlige behov. Vi har tilbud om mat og drikke hele døgnet. Våre faste fellesmåltider:

 • Frokost: fra kl 07.30
 • Lunsj fra kl 12.30
 • Middag fra kl 15.30
 • Ettermiddagskaffe fra kl. 17.00
 • Kveldsmat fra kl. 19.30

Beboerrom

Store rom på 42,7 m2. Stort bad med egen dusj og toalett. Rommet er møblert med sykeseng, nattbord, 2 stoler, bord samt 3 garderobeskap.

Vi ivaretar renhold av sykehjemmets møblementet. Dersom man ønsker annet personlig inventar, må du selv/dine pårørende sørge for renhold av dette. I den grad at sykehjemmets gardiner ikke ønskes brukt (spesielle hensyn) må andre gardiner være av flammehemmende stoff (dokumentasjon må fremlegges). Dette må besørges av beboer/pårørende. Dører fra beboerrom i 1. etg. har utgang til veranda som deles med nabobeboer. Beboerrom i 2 etg. har ikke egen veranda, men fellesrom har utgang til veranda på begge sider av bygget.

På grunn av at vegger er i gipsmateriale må bilder/annet som skal henges opp ordnes fra egen skinne. Det er montert hylle på vegg som også kan brukes.

Alle beboerrom er tilkoblet sykehjemmets sykesignalanlegg.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at løse tepper ikke er tillatt, med tanke på forebygging av fall samt renhold.

Personlige artikler

Dersom beboer ønsker såper, shampo, tannbørste/tannkrem eller fuktighetskrem ut over det vi kan tilby, må beboer koste dette selv.

Post

Beboer, pårørende eller verge må sørge for omadressering av post, dersom post ikke skal leveres til beboer, samt flyttemelding til Folkeregisteret.

Besøk

Vi har ingen fast besøkstid, og håper at familie og venner besøker våre beboere ofte. Det er ønskelig at besøkende tar hensyn til døgnrytme og rutiner i avdelingen, samt våre beboeres helse og døgnrytme. Besøkende oppfordres til å benytte anledningen til en tur ut sammen med beboeren, eller å bruke våre fellesområder. Vi erfarer at besøk kan skape uro på noen avdelinger, og håper besøkende vil ha forståelse med at vi ber dere om å oppholde dere på beboers rom. Fra kl. 15.30 er hovedinngangen stengt. Pårørende kan da benytte nøkkelkort som utstedes av innkomst, eller ringe på display ved hovedinngang.  Vi vil da åpne døren så fort som mulig.

Velferdsteknologi og varslingssystemer

 • Spesialgulvbelegg (ekstra tykkelse) som skal redusere eventuelle skader ved fall.
 • Hotell-lås, kan individuelt tilpasses åpen/stengt. Fra pasientrom er dør alltid åpen ut til korridor/fellesareal
 • Passeringsalarm brukes som fallforebyggende tiltak.
 • Adgangskontroll
 • Vannbåren varme
 • Trådløs trygghetsalarm
 • Videotilsyn

Alle varslingssystemer skal være i henhold til Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4a.

Telefon, tv og internett

Mulighet for TV (forutsetter at du har med egen tv med dekoder/kort til Riks-TV). Trådløst gjestenett tilgjengelig. Det er ikke telefon på rommet, mobiltelefon må ordnes av den enkelte.

Forsikring

Har du fått innvilget korttidsplass eller avlastningsplass, gjelder egen hjemmeforsikring. Vi vil oppfordre personer med langtidsplass å tegne egen innboforsikring. Husk å melde adresseforandring hvis du har langtidsplass. 

For de som bruker høreapparat oppfordres det til å ha egen forsikring på dette.

Røyking «og bruk av levende lys"

Bergsodden sykehjem har vedtatt at vi har «Røykfritt område». Vi håper alle tar hensyn og følger opp i forhold til dette.

Røyking er ikke tillatt inne på sykehjemmet (vedtak Brannvernleder sept. 2014). Begrunnelse: Røyking inne på sykehjemmet er vurdert til å representere en vesentlig risiko i forhold til brann. Røyking innendørs innebærer risiko ift. ansattes arbeidsmiljø, i tillegg oppstår det fare for at ikke-røykende beboere blir plaget av luft som siver ut i korridor/fellesrom. Av brannvern-messige årsaker forutsettes det at beboer som røyker må gjøre dette på avtalt plass på utsiden av bygget. Røykeavfall skal håndteres som brannfarlig avfall, og derfor legges i egen spesialdunk. Det er viktig at sykehjemmet har oversikt over hvem som røyker slik at vi kan være behjelpelig med at gjeldene regler kan følges opp. For beboere som ikke selv kan administrere alle gjøremål ift. røyking SKAL det avtales hvordan røyking skal skje, hvilken hjelp som er påkrevet, hvem som skal hjelpe, tilsyn under røyking, bruk av hjelpemidler/røykeforkle. Tiltak ift. dette skal journalføres i tiltaksplan/Profil.

Det er heller ikke lov å bruke levende lys på sykehjemmet.

Bildebruk

Det blir tatt en del bilder i forbindelse med aktiviteter hos oss. Vi mener at dette styrker fellesskapet og gir mulighet for å gjenoppleve gode minner. Enkelte bilder vil også deles på vår hjemmeside på facebook. Vi håper dere opplever dette som positivt, og vil be om deres samtykke på eget skjema ved innkomst.

Økonomi

Dersom du synes det er vanskelig å ta hånd om egne penger, kan du gi fullmakter eller få oppnevnt verge.
Personlige toalettsaker, klær og øvrige personlige eiendeler må beboer selv betale. Reise til eller fra institusjonen i forbindelse med innskriving eller utskriving, må du også betale
selv (gjelder ikke ved avlastningsopphold).

Elever, studenter og personer i arbeidspraksis/språkpraksis

Vi samarbeider med universitet og videregående skole, og har studenter og elever i praksis jevnlig. Vi er også en lærebedrift for utdanning av helsefagarbeidere. Ut over dette har vi også samarbeid med INKO og NAV, og tilbyr praksisplasser for personer med behov for arbeidspraksis og/eller språkpraksis. Det innebærer at du som beboer og pårørende vil møte både studenter og elever hos oss.

Minnealbum

Vi har erfart at et minnealbum kan hjelpe oss å bli bedre kjent med beboerne. Dette er også et godt hjelpemiddel ved kognitiv svikt. Vi har derfor et ønske om at hver beboer har et minnealbum med bilder og litt historie. Gjerne med tidsperspektiv fra barn til voksen. Vi mener at det kan hjelpe beboeren å holde fast på deler av sitt liv og sin identitet. Minner og bilder gir oss et godt utgangspunkt for samtaler om det levde livet, og viktige hendelser i beboer sitt liv. Vi har også erfart at mange pårørende som er på besøk, har brukt minnealbum som utgangspunkt for samtale.

Minnealbum kan enkelt lages ved bruk av en ringperm med plast mapper eller laminerte ark. Det er en fordel at bilder har god størrelse, og at det er bildetekst/forklaring under hvert bilde. Pårørende kan også vurdere Min Memoria, som er en applikasjon til nettbrett, som vil ha samme funksjon som et minnealbum. Dette forutsetter at beboer har nettbrett selv, og tilgang til internett. Vi gjør oppmerksom på at Min Memoria har en årsavgift for bruk.
Mer informasjon om Min Memoria: http://minmemoria.no/

Blomster og parfyme

Vi gjør oppmerksom på at en del ansatte samt beboere, har allergi for noen typer blomster. Spesielt kjenner vi til at svibel og julestjerne fremkaller allergi hos mange. En del har også allergi for parfyme, og vi ber derfor om at besøkende hvis mulig unngår bruk av parfyme.

Dyr

Vi gjør oppmerksom på at sykehjemmet har egen katt. Den oppholder seg på Ervik, fløy B.
Mange setter stor pris på kontakt med dyr, og dette bringer ofte fram gode minner. Vi har jevnlig besøk av hunder hos oss, og har også avtale med besøksgård. Besøkende kan gjerne ta med dyr etter avtale med personalet.

Litt kort om korttidsplassene

Korttidsopphold på Bergsodden skal bidra til å kartlegge pasientens funksjonsevne og mestringsevne slik at vedkommende skal kunne ha de beste forutsetninger for å bo i eget hjem så lenge som mulig. 

Personer som bor hjemme, og har et stort behov for omsorg og pleie, kan få et tidsbegrenset opphold her hos oss, slik at de pårørende som til vanlig har den daglige omsorgen kan få litt avlastning. 

For de som er hos oss på korttidsopphold er de pårørende deres aller viktigste ressurs og støtteperson. Men også i vår jobb med å evaluere og kartlegge pasientene under oppholdet, er de pårørende en av våre viktigste ressurser. Vi ønsker med bakgrunn i dette, å etablere et godt og nært samarbeid med dere.

 

Vi ønsker videre at pårørende hjelper pasientene med følgende ting, dersom vedkommende ikke klarer å ivareta disse tingene selv:

 • Merking av klær og utstyr
 • Ta klær med hjem for vask
 • Ta hånd om verdisaker
 • Følge til planlagte timer hos tannlege, sykehus ol
 • Ta med nødvendige hjelpemidler til oppholdet (rullator, rullestol og ol.)
 • Ta med dosetter for tidsrommet oppholdet strekker seg over

 

Primær- og sekundærkontakt

I Harstad kommune skal pleien i heldøgns omsorg organiseres etter primærsykepleieprinsippet. Dette innebærer at alle beboere ved innkomst skal få oppnevnt en egen primærkontakt og sekundærkontakt. Dette er både beboers- og pårørendes hovedkontaktpersoner på sykehjemmet. Primærkontakten skal som hovedregel være en sykepleier eller vernepleier. Sekundærkontakten skal som hovedregel være fagarbeider.

Primær- og sekundærkontakten har hovedansvar for å innkalle til primærsamtaler med beboer og pårørendesamtaler, samt innkomstsamtale avtales de første 14 dager fra innkomst.

Hjelp oss å bli bedre

Vi ønsker tilbakemeldinger fra beboere og pårørende, både dersom dere er fornøyde eller misfornøyde. Ta kontakt med primærkontakt eller en leder for å gi tilbakemeldinger. Vi har også bruker- og pårørendeundersøkelser ca. hvert andre år, i samarbeid med andre sykehjem og bosenter. Dere oppfordres til å besvare disse, for å gi oss innspill som vi kan bruke for å gi enda bedre tjenester.

Klage på service/tjeneste/ansatte

Du som søker eller din nærmeste pårørende / verge / fullmektig kan klage dersom du opplever kritikkverdige forhold med ansatt eller ikke er fornøyd tjenesten som utøves. Vi setter pris på at dere i forkant av en klage, forsøker å løse utfordringene sammen med avdelingsleder.

Klagen kan du registrere elektronisk på kommunens hjemmeside. Under Selvbetjening velges Serviceklage. Du kan også ta kontakt med en ansatt eller leder, som hjelper til med å nedtegne klagen. Du kan lese mer i Klageprosedyren.

Tjenestebeskrivelse for sykehjem

I tjenestekatalogen finner du tjenestebeskrivelsene for sykehjemmene i Harstad.