Avsluttet

Møtedato 20.11.2018

1/18-19 Konstituering av HKFU skoleåret 2018-2019
Silvia Klo fra Seljestad ungdomsskole ble valgt som leder og Carl- Henrik Siebke fra Medkila ble valgt til nestleder.
 
3/18-19 Forsterket skole - orientering
Arbeidet med etablering av ressurssenter på Seljestad ungdomsskole ble gjennomgått og presentert.
 
4/18-19 Skolebibliotek – orientering
Skolenes arbeid med utarbeidelse av egen skolebibliotekplan ble gjennomgått og presentert
 
5/18-19 Eventuelt – status for skolebyggprosjekter
Enhetsleder Bygg og Eiendom gjennomgikk status for skolebyggprosjekter. Blant annet Harstad Fritidssenter og Bergseng skole.
 

Møtedato 10.01.2019

6/18-19 Hendelser i ungdomsmiljøet i Harstad – ekstraordinært møte i HKFU 10.01.2019
HKFU er gjort kjent med at kommunen nettopp har opprettet en gruppe, Forebyggende Forum, som blant annet skal se på hva man kan gjøre for å forebygge og håndtere seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge. Leder i HKFU er tatt med i denne gruppen. HKFU har bestemt at vi avventer hva Forebyggende Forum kommer med, slik at alle skolene i kommunen får samme informasjon og retningslinjer. 
 
Barn og Unges kommunestyre skal ha møte i starten av februar, der blant annet sak om bildedeling skal opp. Forebyggende Forum kommer til å være tilstede der. HKFU er enige om at dette er et todelt ansvar mellom kommune og foreldre. Selv om HKFU avventer hva kommunen kommer med, så har selvsagt vi som foreldre et overordnet ansvar på hva våre unge, lovende holder på med, så det arbeidet man allerede gjør på skolene, skal man bare fortsette med. 
 

Møtedato 05.02.2019

6/18-19 Informasjon om pågående revisjon av planer og rutiner i kommunene

Alternative opplæringsarenaer (Kilhus læringsarena)

Spesialundervisning (tilsyn fra Fylkesmannen i høst)
Varsling via SMS ved kriser gjennom Visma
Infoskriv skolestart 2019 ligger på hjemmesiden til HK
Overgang grunnskole – videregående skole
Kartleggingsrutiner / Kartleggingsprøver
Følgende arbeidsgrupper er etablert
- Revisjon kommuneplan
- Revisjon Strategi for oppvekst (leder HKFU er med)
- Perspektivmelding for Harstad kommune – ser Harstad i et 10-års perspektiv
- Tverrfaglig samarbeid nettvett (Carl-Henrik, Stine og Silvia er med i gruppen)
Rutiner ved høyt skolefravær
IKT-strategi
Inntak til ressurssenteret
 
9/18-19 Eventuelt
Skolerute.  Ifølge skolesjefen vedtas skoleruten i Fylkestinget og kommunene i Troms følger denne. Årsaken til dette er skoleskyssbehovet, der kommunene må betale skyss dersom de avviker skoleruten.
Hva kan HKFU gjøre? Kontakte kommunale foreldreutvalg i Lenvik og Tromsø for å få et felles press mot Fylkestinget. Leder HKFU har sjekket med Lenvik kommune og Tromsø kommune. Lenvik har ikke respondert, og Tromsø kommune har ikke opprettet kommunalt FAU.

Aktive saker

Møtedato 05.02.2019

2/18-19 Gratisprinsippet i grunnskolen
20.11.18: Skolesjefen gjennomgikk rutinene for praktisering av gratisprinsippet i vår kommune, som også er i tråd med gjeldende lovverk. Det ble referert fra skolenes praksis og det viser seg at det er ulik håndtering av regelverket. 
Skolesjefen oppfordret representantene til å diskutere dette i sitt FAU før neste HKFU møte. Det er viktig at vi her får en praksis som gjør det mulig for alle foresatte og elever å delta i det som arrangeres i skolens/ foresattes regi. 

19.12.2018. Email fra skolesjefen: «Vedlagt forslag til revidert prosedyre Gratisprinsippet i skolen. Jeg ber om at FAU/SU behandler forslaget og gir innspill innen 31. januar. HKFU gir sin uttalelse på sitt møte i februar. Når det gjelder eventuelle eksisterende klassekasser foreslår vi at de avvikles innen juni 2019, og at foresatte i samarbeid med skolen enes om hvordan disse midlene benyttes.

12.03.2019. Email fra skolefaglig rådgiver Agersborg: «Disse (reviderte retningslinjene) er nå på høring i Ungdomsrådet og HKFU. Ble sendt ut herfra i går. Skal behandles politisk i utvalg for oppvekst og kultur 10. april og Kommunestyret 11. april.

 
14.03.2019. Email fra skolefaglig rådgiver Dagsvik: «Prosedyren har allerede vært til behandling i skolenes FAU og SU, så det er ikke nødvendig med ny behandling der. Vi ser for oss at dere tar saken på neste møte i HKFU. For at dere skal rekke det, har vi utsatt den politiske behandlingen til mai. Ny høringsfrist er 1. mai.
Ansvar: HKFU
Frist: xx.xx.2019
 

7/18-19 Nettvett – orientering om hva det jobbes med nå
3 arbeidsgrupper er nedsatt med følgende deltakere fra HKFU:
- Barnehage og småtrinn: Carl-Henrik
- Mellomtrinn: Stine
- Ungdomstrinn: Silvia
Øvrige deltakere i gruppene: Ungdomshuset, politiet, helsesykepleier, skoleledelse kommunen
Ansvar: Skolen/HKFU
Frist: Våren 2019
 

8/18-19 Revidering «Strategisk plan» - kort informasjon
Det ventes på at det skal utarbeides et nytt forslag til Strategisk Plan. Denne vil bli sendt ut til alle HKFU når den er ferdig. Forslaget skal først gjennomgås av leder og nestleder i HKFU, og disse skal komme med forslag til eventuelle innspill fra HKFU. Disse innspillene behandles i plenum i HKFU – mest sannsynlig i møte i HKFU 4.april.
Ansvar: Skolesjefen
Frist: Våren 2019
 

Møtedato 4.4.2019

9/18-19 Gjennomgang aktivitetsoversikt
Denne aktivitetsoversikten ble presentert for HKFU av Carl-H. S. Tanken er at de fleste saker som tas opp i HKFU skal inn i denne oversikten. På denne måten får man en kort og grei oversikt, som er lett tilgjengelig for alle, slik at man har en mulighet til å se hva som er gjort tidligere i HKFU på en enkel måte. Man håper på denne måten å få en viss kontinuitet og lette arbeidet for nye i HKFU. Det er leder som er ansvarlig for å føre saker inn i oversikten. De som er merket grønne er ferdige og hvite er aktive saker. Det er et samlet HKFU som stemmer over hvilke saker man ferdigstiller og hvilke som er aktive. På hvert HKFU møte tar man en kjapp gjennomgang over aktive saker
Ansvar: Silvia K. Klo og Carl-Henrik Siebke
Frist: Kontinuerlig
 

10/18-19 Gjennomgang av vedtekter
Leder og nesteleder har skrevet ned vedtekter for HKFU. Vedtektene ble gjennomgått på møtet, det ble gjort små endringer og stemt over, der vedtektene da ble godkjent. Skolesjefen skal ta vedtektene opp i oppvekstutvalget slik at det blir behandlet politisk. Når dette er gjort er vedtektene aktive.
Ansvar: HKFU
Frist: Våren 2019
 

11/18-19 Orientering og avklaring gratisprinsippet
Skolesjefen (Trine) orienterte om hvorfor man har spurt om hva de forskjellige skolene har på konto. Deler av nytt høringsnotat ble gjennomgått og noe tekst ble lagt til av HKFU. Skolesjefen tar disse kommentarene med seg når gratisprinsippet skal behandles på nytt politisk.
Ansvar: HKFU
Frist: Våren 2019