Politiske møter

Kommunestyremøter

Du kan se et kommunestyremøtene direkte eller i opptak her:

Utvalgsmøter

Du kan se utvalgsmøter direkte ved å gå til seksjonen Aktuelt, nederst på forsiden. 

Vi har også enkelte utvalgsmøter som ligger i opptak her: 

Lyd fra tidligere kommunestyremøter

Klikk på dato og for å få opp lyd fra møtet og aktuelt sakskart. 

Dette er historiske opptak fra http://www.radioharstad.no

2018: 21. februar

Utvalgsmøte sakskart

Sakskart i utvalgsmøte
FO 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - vedr. fusjon Hålogaland Kraft og Troms Kraft
PS 19/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Merfinansiering av Harstadpakken - fornyet behandling
PS 20/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan for Øyriket Troms
PS 21/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Policy for interkommunale samarbeidsløsninger for ekstern påvirkning og styrket utviklingskraft
PS 22/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny organisering Helse og omsorg i Harstad kommune
PS 23/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Velferdsteknologi innen helse og omsorg - utvidelse av prosjekt
PS 24/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kapasitetsutfordringer helse og omsorg - oppfølging av vedtak
PS 25/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rekruttering av fastleger og sykepleiere - utfordringer i Harstad
PS 26/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Varsel om avvik og/eller uønskede hendelser av krenkende art eller seksuell oppmerksomhet - ivaretas dette etter dagens retningslinjer?
PS 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppdatering av delegeringsreglementet kapittel 30 som følge av endringer i plan- og bygningsloven
PS 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgssak 43/17 Bruk av midler fra frikjøpsfond for parkering
PS 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak som meddommer til Trondenes Tingrett
PS 30/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2017 - Eldrerådet
PS 31/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2017 - Rådet for funksjonshemmede
PS 32/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse - Harstad kommunestyre ønsker ny sentrumsnær videregående skole

2018: 1. februar

Utvalgsmøte sakskart

Sakskart i utvalgsmøte
FO 1/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - avklaring rundt Gammelbrygga må på plass
FO 2/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - vedlikehold av lekeplasser ved skoler og barnehager
FO 3/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - bygging av utleieboliger og vedlikehold av kommunale boliger
FO 4/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - framdrift og bruk av midler
FO 5/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - uttalelse fra representant Nordic-eiendom
PS 10/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Foyer Harstad - et forebyggende botiltak for ungdom
PS 11/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Merknads- og sluttbehandling: Reguleringsplan for kommunaltekniske anlegg i Medkila
PS 1/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Miljø-, klima- og energiplan for Harstad kommune 2018-2021
PS 12/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Merknads- og sluttbehandling: Reguleringsplan for Kanebogåsen Borettslag
PS 13/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg - Møtefullmektig til forliksrådet
PS 14/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg til samarbeidsutvalg for Nordhusan barnehager
PS 15/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg til Trondenes Tingrett
PS 16/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av 17. mai-komité for 2018
PS 17/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godtgjørelser havnestyret
PS 18/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsrapport og årsregnskap 2017 - Kemneren i Harstad
PS 2/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Handlingsplan for fylkesveger i Troms 2018-2021
PS 3/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om kommunal lånegaranti, Trondenes skytterlag
PS 4/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tilskudd til arbeidet med å få Alpin VM i 2025 til Nord-Norge
PS 5/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Evaluering av skolebibliotekene i Harstad
PS 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Språkkommunen Harstad - strategi for språk, lesing og skriving
PS 7/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny modell for kompetanseutvikling fra og med høsten 2017
PS 8/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retningslinjer for skolenes arbeid for et trygt og godt skolemiljø i Harstad
PS 9/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rikard Kaarbøs plass - opprusting

2018: 22. mars

Utvalgsmøte sakskart

Sakskart i utvalgsmøte
FO 10/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - renovasjonsordningen på Kjøtta
FO 7/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - økt eiendomsskatt
FO 8/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - regulering retusjert reklame
FO 9/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - bruk av gummigranulat på kunstgressbaner
PS 33/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gammelbygga - Videre prosess
PS 34/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nytt helsehus - strategiske valg
PS 35/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behovsanalyse - Helse- og omsorgstjenestens behov for boenheter og areal for tjenesteproduksjon frem mot 2040
PS 36/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av forsterket skole i Harstad
PS 37/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for utleie av skoler og barnehager i Harstad kommune
PS 38/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokaler for fritidstilbud barn og unge i gamle Harstad skole
PS 39/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Status behov for barnehageplasser - beliggenhet i forhold til sentrum
PS 40/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av organisasjonsstruktur i Barne-og ungdomstjenesten
PS 41/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal konsesjon for film og videogram - Bjarkøy skole - samfunnssalen
PS 42/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Friby Harstad - Manual
PS 43/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kunst i kommunale bygg i Harstad kommune, retningslinjer
PS 44/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Harstad kommune
PS 45/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 til politisk behandling
PS 46/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljregulering av Seljestadveien 54,56 og 58 - Merknads og sluttbehandling
PS 47/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljert reguleringsplan for Per Aas gt. 6 og 4A - Merknads-og sluttbehandling
PS 48/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av vedtekter Midtre Hålogaland Friluftsråd
PS 49/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg til styret for Harstad kulturhus AS
PS 50/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg til styret for Havna Borettslag
PS 51/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg til styret for KomRev Nord IKS
PS 52/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg til Trondenes Tingrett
PS 53/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Justering av rekkefølgen for utvalgsmedlemmer - Fremskrittspartiet
PS 54/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
PS 55/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak politiske verv
PS 56/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse - rehabilitering ved UNN Harstad
PS 57/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse - Posten må fortsatt frem
RS 1/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lovlighetskontroll Boligpolitisk handlingsplan - Fylkesmannens vedtak

2018: 26. april

Sakskart i utvalgsmøte

Saksnr

Saksfremlegg/hoveddok.

Saksprotokoll

Tittel

Vedlegg

FO 11/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Interpellasjon - grove feil i behandlingen av byggesaker i Harstad kommune

550689

FO 12/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Interpellasjon - nei til sammenslåing av videregående skoler i Sør-Troms/Harstad

553084

FO 13/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Interpellasjon - Samboergaranti på sykehjem i Harstad kommune

553086

FO 14/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Spørsmål - søppelrydding - henting av søppel

554270

PS 58/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Lokalisering av bibliotek og kino i Harstad - oppfølging av Formannskapsvedtak

535983

PS 59/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Konseptvalg for ny videregående skole i Harstad

549789

PS 60/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Ombygging Sama sykehjem - finansiering

550700

PS 61/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Budsjettreguleringer og avslutt prosjekter

550669

PS 62/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Søknad om kommunal lånegaranti, Landsås Idrettspark AS

550675

PS 63/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Status i Harstadskolen i 2018 og skolefaglig handlingsplan

550353

PS 64/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Skolebibliotektilbudet i grunnskolen

545342

PS 65/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2030

544307

PS 66/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Trygge lokalsamfunn Harstad - årsrapport og markering av verdens aktivitetsdag

550840

PS 67/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Reguleringsplan for Sørlimarka øvings- og skytefelt. Merknads- og sluttbehandling

533956

PS 68/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Forslag til detaljert reguleringsplan for del av gnr 58 bnr 8 ved Buveien - Innsigelse fra Fylkesmannen i Troms

548072

PS 69/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Merknads- og sluttbehandling: Reguleringsplan for Buveien

538445

PS 70/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Hålogaland Kraft AS - Forslag til styrekandidater

547610

PS 71/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Forslag til valg til styret for Hålogaland Ressursselskap IKS

547376

PS 72/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

TV-Aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon - Valg av kommunekomité

551893

PS 73/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Suppleringsvalg til Utvalg for helse og omsorg, Utvalg for oppvekst og kultur, Havnestyret, Økonomiutvalget og Samarbeidsutvalget for Medkila skole

547398

PS 74/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Suppleringsvalg til Trondenes Tingrett

547394

PS 75/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Uttalelse - Harstad kommunestyre forventer nye studietilbud i Harstad

555139

2018: 21. juni

Saksnr

Saksfremlegg/hoveddok.

Saksprotokoll

Tittel

Vedlegg

FO 17/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Interpellasjon - høye gebyrer i Harstad

563805

FO 18/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Interpellasjon - fraværsgrense i Ungdomsskolen

564200

FO 19/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Spørsmål - bruk av regnbueflagget

563811

FO 20/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Spørsmål - Ti på Topp for alle

564638

FO 21/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Spørsmål - arbeidet med heltidskultur i Harstad kommune

564510

FO 22/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Spørsmål - fiberbredbånd til sørbygda

564825

PS 100/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Suppleringsvalg: Nytt varamedlem til Servicesenteret Borettslag - Sameiestyret

560990

PS 101/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Søknad om fritak politisk verv

563228

PS 102/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Uttalelse om Outsiders Art - etablering av nasjonalt kompetansesenter

564111

PS 103/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Fritak fra verv som medlem og oppnevning av nytt medlem til Interkommunalt kystsoneutvalg

566308

PS 84/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

1.tertialrapport VHP 2018-2021

557929

PS 85/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031. Fastsetting av planprogram.

560165

PS 86/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Miljøfyrtårnsertifisering av Harstad kommune

558160

PS 87/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Rekrutteringsplan for fastleger - oppfølging av K-sak 18/25

560528

PS 88/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Status i Harstadskolen i 2018 og skolefaglig handlingsplan

550353

PS 89/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Skolebibliotektilbudet i grunnskolen

560529

PS 90/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Realfagsrom

542708

PS 91/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Resultater fra Ungdataundersøkelsen i Harstad 2018

554235

PS 92/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Orientering om avvik i oppvekstsektoren skoleåret 2017/ 2018

560750

PS 93/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Rapport HMS-avvik ansatte 1. kvartal 2018

550042

PS 94/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Samarbeidsavtale mellom Harstad Røde kors og Harstad kommune om Frivilligsentral

562048

PS 95/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Revisjon av veileder for utendørsarrangementer

560178

PS 96/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Årsberetning 2017 for Harstad Havn KF

541581

PS 97/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Merknads- og sluttbehandling: Reguleringsplan for Gneisveien

555338

PS 98/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Orienteringssak: Forskrifter om gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

556733

PS 99/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Fastsetting av valgdag(er) - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

556738

RS 2/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Referatsak - Ordførerens beslutning om videre behandling av representantforslag fra Kristian Eilertsen (Frp.) om forbud mot heldekkende plagg

563277

RS 3/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Referatsak - Ordførerens beslutning om videre behandling av representantforslag fra Kristian Eilertsen (Frp. om døgnåpens bibliotek

 

 

2018: 30. august

Utvalgsmøte sakskart

Sakskart i utvalgsmøte

Saksnr

Saksfremlegg/hoveddok.

Saksprotokoll

Tittel

Vedlegg

FO 23/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Interpellasjon - Harstad som turistby

573435

FO 24/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Interpellasjon - Beredskapen i øyriket

574619

FO 25/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Spørsmål - Toppsundforbindelsen

576711

PS 104/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Richard Kaarbøs plass - finansiering

571742

PS 105/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Kapitaltilførsel Visit Harstad

572743

PS 106/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Lånegaranti Harstad Folkehøgskole

551764

PS 107/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Opptak av Tjeldsund som medlem i Sør-Troms Regionråd og tilhørende vedtektsendringer

569623

PS 108/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Strategi for vekst og utvikling Sør-Troms

572572

PS 109/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Flagging med andre flagg på kommunens offentlige bygninger og grunn - Retningslinjer

564255

PS 110/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Folkehelseuka 2018

571788

PS 111/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Detaljregulering for Stikkveien 7 m. fl. - Merknads- og sluttbehandling

571544

PS 112/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Søknad om fritak politiske verv

570222

PS 113/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Søknad om fritak politiske verv

574625

PS 114/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Suppleringsvalg div. styrer, råd og utvalg etter fritak Hanne CS Iversen

571364

RS 4/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, Harstad kommune - mandat, rullering 2019

560753

RS 5/2018

Åpne saksfremlegg/hoveddok.

Åpne protokoll

Totalforsvarsprogram, Harstad

567053

 

2018: 27. september

Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
FO 26/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - opprettelse av skogbruksstilling
FO 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - angående fordeling av midler fra havbruksfondet
PS 0/0 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse - Ambulansebåt
PS 115/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Brukerfinansiering OPS E10/Rv83
PS 116/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innspill til oppstartmelding for Andfjorden marine verneområde
PS 117/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastlegestrategi
PS 118/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale FACT
PS 119/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forespørsel om driftsmidler fra Harstad kommune
PS 120/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HMS-avvik ansatte 2. kvartal 2018
PS 121/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orientering om avvik i helse og omsorg 1. halvår 2018
PS 122/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Hovedopptak 2018 - orientering
PS 123/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av stemmekretser
PS 124/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg etter innvilget fritak Håvard Solhaug, Høyre
PS 125/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse - Ambulansehelikopteret
Versjon:5.2.00
 

 

2018: 25. oktober

Utvalgsmøte sakskart

Sakskart i utvalgsmøte
FO 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - ang. tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede
FO 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - Erklæring av innbyggere i Harstad som psykisk utviklingshemmede
FO 30/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - ang. kjøkken tilbake til sykehjemmene
FO 31/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - fødselsomsorgen i Harstad
FO 32/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - taxiparkering ved hurtigbåtkaia
FO 33/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - årsrapporter fra mobbeombudet og elev- og lærlingeombudet i Troms
PS 127/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Redegjørelse om kommunens avtale med Sødermann AS
PS 128/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 2.tertialrapport VHP 2018-2021
PS 129/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert reglement for finans- og gjeldsforvaltning
PS 130/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mottak av gave fra Sparebank1 Nord Norge - etablering av investeringsprosjekt i regi av Kunststien
PS 131/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrforskrift Areal- og byggesaktjenesten
PS 132/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kjøp av eiendom Rødskjærveien 1 og 4
PS 133/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av selskapsavtale - Hålogaland Ressursselskap
PS 134/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltak for nytt beredskapssystem i øyriket nord i kommunen.
PS 135/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring: Helsetjenester for eldre. Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten.
PS 136/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Veteranplan
PS 137/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Harstad krisesenter - kommunal drift ?
PS 138/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for SJ Dykk Langnes - Merknads- og sluttbehandling
PS 139/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra kommunale verv
PS 140/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra politisk verv
PS 141/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vurdering av lovligheten av suppleringsvalg

 

 

2018: 22. november

 

Utvalgsmøte sakskart

Sakskart i utvalgsmøte
PS 142/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Parkeringshus i Harstad sentrum - finansiering
PS 143/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsprogram for miljø, klima og energi 2019-2022
PS 144/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rullering av handlingsprogram og prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019
PS 145/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retningslinjer for anvendelse av midler tildelt fra Havbruksfondet
PS 146/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opprusting av lekeplasser i Harstad kommune
PS 147/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av ressurssenter i Harstad
PS 148/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orientering nytt Helsehus
PS 149/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regulering av retusjert reklame på kommunal eiendom
PS 150/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Private fysioterapeuter med driftsavtale - status deltidshjemler
PS 151/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljert reguleringsplan for Hokland Marina, del av gnr 57 bnr 52 - merknads- og sluttbehandling
PS 152/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljregulering for Fruhallarn boligfelt - merknads- og sluttbehandling
PS 153/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Elektronisk avkryssing i manntallet på valdagen(e)
PS 154/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategi for økt valgdeltagelse
PS 155/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak politiske verv
PS 156/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fritak og suppleringsvalg Trondenes Tingrett m.m. 2016 - 2020
PS 157/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg Utvalg for helse og omsorg/oppvekst og kultur - FrP
PS 158/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg - Varamedlem Planutvalget
PS 159/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse Ambulansebåt - UNN-vedtak skaper utrygghet - krever ny vurdering
PS 160/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til uttalelse - utredning Nordnorgebanen

2018: 6. desember

00.00 - Start
00.17 - Opprop, innkalling og godkjenning av saksliste
08.08 - Interpellasjon - gatelys og Safe Community
28.45 - Interpellasjon - turistinformasjon og skilting
39.54 - Interpellasjon - dyrevelferd
51.47 - Interpellasjon - Barnetrygd og beregning av sosialhjelp
1.24.32 - Interpellasjon - deltidsutdanning sykepleiere
1.36.33 - Interpellasjon - Fergeforbindelse Harstad - Senja
1.40.11 - Spørsmål – Status kostnader Hagebyveien
1.47.18 - Ambulansebåt nedleggelse
2.12.13 - 161
4.24.55 - 162
4.35.44 - 163
4.36.08 - 164
4.37.38 - 165
4.38.13 - 166
4.41.27 - 167
4.42.00 - 168
4.43.06 - 169
4.53.47 - 170
4.54.14 - RS 18/6
4.54.44 - Uttalelse

Utvalgsmøte sakskart

Sakskart i utvalgsmøte
FO 37/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - gatelys og Safe Community
FO 38/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - turistinformasjon og skilting
FO 39/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - dyrevelferd
FO 40/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - Barnetrygd og beregning av sosialhjelp
FO 41/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - deltidsutdanning sykepleiere
FO 42/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - vedr. fjerning av ambulansebåten Alden
FO 43/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - Fergeforbindelse Harstad - Senja
FO 44/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - Status kostnader Hagebyveien
PS 161/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Virksomhetsplan 2019-2022
PS 162/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2019 for Harstad Havn KF
PS 163/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering for drift og investering 2018 - Harstad Havn KF
PS 164/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Intensjonsvedtak om opprettelse av Midtre Hålogaland Regionråd
PS 165/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Troms fylkeskommune om fritak for eiendomsskatt for fylkeskommunale institusjoner i Harstad
PS 166/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeid politi og kommune
PS 167/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HMS-avvik ansatte 3. kvartal 2018
PS 168/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av 17. mai-komité for 2019
PS 169/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til møteplan for 2019
PS 170/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opprettelse av et felles vannområdeutvalg for Sør- og Midt-Troms
RS 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ref.sak. Beredskapstiltak i øyriket nord i Harstad kommune

2019: 30. januar

 

00:00: Start
8:35: Interpellasjon - ny videregående skole
22:08: Interpellasjon - tilbud og muligheter i øyriket nord for byen
41:50: Interpellasjon - kunstutdanning ved Rå
51:38: Spørsmål - legetilbud på Grytøya
54:44: Spørsmål: Vedrørende HRS
58:48: PS 2019/01: Næringsplan Harstad kommune 2019-2023 - Planprosess
1:06:44: PS 2019/02: Etablering av sentrumsselskap - stiftelse, emisjon, forretningsmodell
1:39:29: PS 2019/03: Kommunal garanti - Kilkam Anlegg AS
1:48:51: PS 2019/04: Kommunal garanti - Medkila Fotballpark AS
1:49:23: PS 2019/05:Tilleggsbevilgning ny brannbil / mannskapsbil - øke investeringsrammen
1:49:56: PS 2019/07: Økt behov for finansiering på Prosjektet bredbånd i øyriket
1:59:04: PS 2019/07: Virksomhetsoverdragelse av Rødbergveien legesenter
2:10:31: PS 2019/08: Strategi velferdsteknologi
2:34:45: PS 2019/09: Innspill til arealplan UNN Harstad
2:53:06: PS 2019/10: Luftkvalitetsmålinger - Orientering om måleresultater 2018 / pålegg om videreføring av målinger
3:00:35: PS 2019/11:Detaljregulering , FV. 4, gang- og sykkelveg i Kilbotn - merknads- og sluttbehandling
3:07:48: PS 2019/12: Detaljert reguleringsplan Småbåthavn Harstad Sentrum - Merknads og sluttbehandling
3:11:10: PS 2019/13: Merknads- og sluttbehandling: Reguleringsplan for Parkeringsanlegg i fjell
3:13:40: PS 2019/14: Skudd/fangst premie på villmink, ravn og kråke i Harstad kommune.
3:22:23: PS 2019/15: Årsrapport og årsregnskap med vedlegg 2018 -Kemneren i Harstad
3:24:02: RS 2019/01: Orientering om ferdigstilt rapport om Kulturhistoriske landskap av Nasjonal interesse i Troms
3:24:18: Useriøse transport bedrifter bort fra norske veier
3:46:55: Heving av møtet

Vedtakene finner her: http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=2130

2019: 28. februar

 

00.00 - Start
7,28 - FO 2019/6 Interpellasjon - Kjønnsforskjeller i Harstadskolene
32.40 - FO 2019/7 Interpellasjon - Beredskapsplan for Aun
41.35 - FO 2019/8 Interpellasjon - atomvåpen
56.32 - FO 2019/9 Interpellasjon - sviktende omsorg i Harstad kommune
1.15.21 - PS 2019/18 Orientering helse og omsorg februar 2019
2.30.50 - PS 2019/19 - Orientering Om Harstad Horizon 2020 Prosjekt EU Dekorbonisering av Energisysstemer.
3.22.32 - PS 2019/25 Kulturskole, mangfold og fordypning
3.55.34 - PS 2019/20 - Sentrumsprosjekter i Harstad
4.32.54 - PS 2019/21 - Intensjonsavtale om bygging av idrettshall i tilknytning til ny videregående skole
5.13.02 - PS 2019/22 - Oppfølging av Beredskapsplan for FV 2 Aunveien - kaiproblematikken
5.22.24 - PS 2019/23 - Status for kommunalt system for beredskap i øyriket nord i kommunen
5.24.51 - PS 2019/24 - Fastlegesituasjonen - oppdatering pr februar 2019
5.29.53 - PS 2019/26 - Kontrollutvalgets årsrapport 2018
5.39.54 - PS 2019/28 - Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Harstad kommune
5.40.15 - PS 2019/29 - Suppleringsvalg Trondenes Tingrett
5.40.30 - PS 2019/30 - Suppleringsvalg Forliksrådet
5.40.50 - PS 2019/32 - Søknad om fritak / Suppleringsvalg Trondenes Tingrett
5.40.59 - PS 2019/33 - Søknad om fritak fra kommunalt verv
5.41.14 - PS 2019/34 - Suppleringsvalg - Samarbeidsutvalget for Seljestad Ungdomsskole
5.44.25 - PS 2019/36 - Forslag fremmet i møtet - innsamling til brystkompress maskin

2019: 21. mars

Sakskart i utvalgsmøte
FO 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - Krav til oppdrettsnæringen i Harstad-området
FO 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - Oppfølging av kommunale helse- og omsorgstjenester
FO 12/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - Trafikksikker kommune
FO 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - etterbruk av kommunal bygningsmasse på Bjarkøy
FO 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - post til Kjøtta og Meløyvær
FO 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørsmål - ny skole Bergseng
PS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klimaregnskap for Harstad kommune
PS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettreguleringer Prosjekter
PS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Merknads og sluttbehandling - Forslag til detaljert reguleringsplan for utvidelse av hurtigrutekai Larsneset
PS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Områdereguleringsplan for Sørlimarka skyte og øvingsfelt - Merknads og sluttbehandling
PS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak som møtefullmektig til Forliksrådet
PS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg - Møtefullmektig til forliksrådet
PS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding Rådet for funksjonshemmede 2018
PS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fiberutbygging sentrum - Kanebogen
PS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal garanti - Medkila fotballpark AS
PS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for ungdom - kommunal finansiering ?

2019: 29. mai

Del 1 av møtet

Del 2 av møtet