Kommunens varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende får samtidig en rett til å varsle slike hendelser til Helsetilsynet. 

Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

Den nye lovbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven §12-3 a er: «Virksomheter som er omfattet av loven her, skal straks varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at annen pasient eller bruker skader en annen, jf. helsetilsynsloven § 6. Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.»

Harstad kommune har utarbeidet rutine som skal sikre at virksomheten følger de lovkrav som pålagt. Rutinen er en del av kommunens elektroniske kvalitetshåndbok og er åpen for publikum. Rutinen kan leses ved å følge link http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK02860.pdf.