Kommunen ønsker å få innspill på alle forhold som innbyggerne er opptatt av når det gjelder trafikksikkerhet. Dette kan være både fartsgrenser/skilting, trafikkfarlige punkt/strekninger, behov for gang-/sykkelveger, vegomlegging, belysning, busslommer, fotgjengerkryssinger, skoleskyssordning, opplæring/holdningsarbeid m.m.

Ønsker du å se gjeldende Trafikksikkerhetsplan, ligger den på Harstad kommunes hjemmeside: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok01226.pdf

Innspill merkes sak 2016/2427 og sendes til Harstad kommune c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller på e- post til postmottak@harstad.kommune.no  

Frist for innspill: 20. mai 2016