Planlagte tiltak som skal sikres i endringen, ligger i planens søndre del som omfatter areal og bygninger for barneskolen. Planområdet omfatter hele skoleplanen.  Planendringen søkes gjennomført som en planendring i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §12-14, 2.ledd. 

En planprosess etter andre ledd innebærer at dette varselet også utgjør høring av endringene som foreslås i planid 499. Endringer skjer innenfor rammene av gjeldende plan. 

Se nærmere informasjon og redegjørelser i varsel-/høringsbrev. Vedleggene finner du i fanen under. 

Spørsmål og henvendelser om planarbeidet kan rettes til  tlf 45 40 47 37.
Innspill til planendringen rettes skriftlig innen 02.11.2023, via
• AlltInn
• e-post til acs@norconsult.no 
• per post til Norconsult AS, Skoleveien 1, 9407 Harstad

Merknadsfrist 02.11.2023.