Hensikten med planen er å øke bygningsmassen med 3 etasjer over eksisterende bygg på 2 etasjer. Totalt blir bygget på 5 etasjer med til sammen 2.944 m² BRA. Planen åpner for forretning i 1. etasje og viser et potensiale på 23 leiligheter i 2. – 5. etasje.

Etter plan- og bygningsloven § 12-4 er kommunestyrets vedtak gyldig uten godkjenning av Statsforvalteren.

Kommunestyrets vedtak og sakens dokumenter finnes her:

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller postmottak@harstad.kommune.no.

Frist for å klage på vedtaket er 3 uker etter denne kunngjøringen.