Harstad kommune har bevilget 400 000 kroner pluss moms til utsiktsrydding av skog i kommunen. Enhet for areal og byggesakstjenesten (ABY) har fått oppdraget og midlene skal brukes innen 30. september 2022.

Det er planlagt oppstart på Røkenes på Gnr. 81, bnr. 1. Det skal tynnes i lauvskog nedenfor Stornesveien på ca. 6 dekar totalt. Stornesveien vil ikke bli berørt av hogsten.

Det skal også ryddes i lauv- og barskog på kommunale friområder. Det planlegges utsiktsrydding i friområdene på Dalsletta Gnr. 58, bnr. 518 og Gnr. 51 bnr. 320 og 257 i Kanebogen, samt Gnr. 50 bnr. 811 i Breivika, hvis midlene stekker til. Totalt areal for friområdene er på 45 dekar og arbeidet i friområdene skal utføres etter vedlagt instruks. Harstad kommune avklarer nødvendig grunneiertillatelser. Områdene er beskrevet i prioritert arbeids rekkefølge.

Harstad kommune sender tilbudsforespørselen om utsiktsrydding til 4 stk. skog entreprenører. Det inngås kontrakt med en stk.-skogentreprenør.

Det avtales konkret på aktuelle steder hvor og hvordan arbeidet skal gjennomføres, etter instruks og rettledning fra kommunen.

Kommunen forbeholder seg retten til forhandlinger etter mottatte tilbud.

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I.

Krav til tilbyder av oppdrag:

 1. Personer som skal utføre oppdraget må kunne dokumentere kompetanse/erfaring med skogsarbeid og holde seg med/bruke verneutstyr og hogstutstyr for oppdraget.
 2. Det kreves hoggerlag på minimum 2 personer for sikkerhet.
 3. Oppdraget skal gjennomføres før 30. september 2022, event. til midlene er oppbrukt jfr. budsjett.
 4. Harstad kommune skal ha ukentlig logg/faktura over framdrift i arbeidet for å ha kontroll med økonomidelen.
 5. Timepris for 1 stk. person skal beregnes. Timepris for transport av hogstvirke, flytting av hogstmateriell og personell må spesifiseres.
 6. Tilbyder må også skaffe skiltplan ved hogst langs bilvei, hvis nødvendig.
 7. Firmaattest vedlegges.

Harstad kommune ønsker tilbud på:

 1. Timepris inkl. moms for manuell rydding/tynning og stammekvisting av lauvskog. I arbeidet vil det også inngå transport av nyttbart virke til vei/lunneplass.
 2. Det skal beregnes timepris for 1 stk. person, manuell hogst med motorsag eller ryddesag. Timepris for transport av hogstvirke, flytting av hogstmateriell og personell må spesifiseres.
 3. Harstad kommune vil vurdere timesatsen og oppfyllelse av kravene ovenfor, og ved likhet i timepris legges det vekt på erfaring og gjennomføringsevne.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Per Eldar Karlsen, tlf. 952 79 271, e-post: pereldar.karlsen@Harstad.kommune.no

Tilbud må være mottatt av Harstad kommune innen kl. 12.00 den 15. februar 2022.

Tilbudet skal leveres/sendes til:

Navn:                    Harstad kommune,

Adresse:                 postmottak 9479 Harstad

Leveringsadresse:     servicetorget, Asbjørn Selsbanegate 7.   

E-postadresse:         postmottak@harstad.kommune.no

Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. Det er dermed ikke tilstrekkelig at tilbudet er postlagt innen fristens utløp.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma, etc.).

Det er tillatt å sende inn tilbud pr e-post.

Tilbudet skal: 

 1. Skal være merket: «Tilbud – skogs/utsiktsrydding - Saksnr.: 2021/8197»
 2. Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er datert og signert. 
 3. Leveres på papir direkte til leveringsadressen, sendes med post eller sendes pr. e-post.

Tilbudsbrevet skal inneholde:

 • Leverandørens adresse, telefon og foretaksnummer
 • Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse
 • Hvis leverandøren tar forbehold, skal dette klart komme frem av tilbudsbrevet.
 • Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren.
 • Firma attest.

Forbehold:

 • Harstad kommune forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det oppstår situasjoner Harstad kommune ikke har kontroll med. Det være seg klimabetingede forhold som ekstremt mye nedbør, ras o.l. som gjør virkes transport umulig.
 • Hogsten i friområdene skal utføres jfr. vedlagt instruks.

Instruks for utøvelse av hogst på kommunale friområder.

 1. Hogsten skal utføres som en middels kraftig tynning, der kronetaket bevares. Kronetaket vil gi skygge til skogbunnen og redusere kratt-og stubbeskudd. Det anslås en avstand mellom trærne på ca. 4 meter, avhengig av treets størrelse og omfang. Står det grove graner med mye greiner, kan avstand være 5 meter.
 2. Frittstående trær av framtidskvalitet settes igjen og stamme kvistes med handsag. Det kvistes fra rota og opp til ca. 2 meters høyde. Gjenstående trær skal ikke skades på noen måter.
 3. Kvisten kappes opp slik at denne får jordkontakt og dermed råtner hurtigst mulig. Grove kvister og lauvvirke som ikke kan benyttes som brensel legges i terrenget på en slik måte at dette vises minst mulig. Mest mulig virke bør gå til brensel. Stier og veier i friområdene skal til enhver tid være farbar under hogsten.
 4. Lauvkratt og einer kappes ned.
 5. Ingen furutrær felles.
 6. Hogsten skal utføres slik at det ikke er til unødvendig sjenanse for naboer. Det skal ikke brukes motorsag i tidsrommet mellom klokken 20.00 og 07.00. Får entreprenør tilbake-melding fra naboer om små barn som skal sove, må dette tas hensyn til. Det skal ikke arbeides på søndager.
 7. Skogentreprenør er ansvarlig for at hogsten ikke representerer noen fare for folk eller eiendommer, og at hogsten utføres på rett område.  Kommer det innspill fra barnehager i nærheten om spesielle lekeområder for barna, skal dette respekteres. Ingen «trollskog» skal fjernes for barna.
 8. Ved uttransportering av virke skal det ikke bli kjørespor av vesentlig grad. Er skogbunnen bløt må virket vinsjes ut, uten å skade gjenstående trær.
 9. Skogentreprenør tar kontakt med Per Eldar Karlsen tlf. 95279271, for informasjon og utførelse av oppdraget.