Plan- og næringsutvalget tildelte i sitt møte 8. februar næringsfondsmidler til tre ulike prosjekter. I møtet - og i ettertid - er det er stilt spørsmål rundt habiliteten til næringssjef Bjørn Akselsen. Han sitter i styret til Visit Harstad, som er delaktig i ett av prosjektene som fikk tildelt penger.

 Bjørn Akselsen var på forhånd erklært inhabil i saksbehandlingen av kommunedirektør Hugo Thode Hansen. Næringsrådgiver Per Åge Nygård foresto saksbehandlingen og forela sakene til godkjenning hos kommunedirektøren. Ved en feil står Bjørn Akselsen sitt navn på sakspapirene, selv om han ikke har deltatt i saksbehandlingen.

I ettertid har det kommet inn en lovlighetsklage på vedtakene i to av sakene som ble behandlet i møtet, blant annet med bakgrunn i rollen til næringssjefen.

Lovlighetsklagen skal fremmes for det folkevalgte organ som har avgjort saken. Lovlighetsklagen vil bli lagt fram for behandling i plan- og næringsutvalgets møte den 8. mars.

Harstad kommune er opptatt av at det ikke skal kunne rokkes ved tilliten til den kommunale saksbehandlingen og vedtakene som politikerne i utvalgene har truffet. Kommunedirektør Hugo Thode Hansen har allerede konkludert med at han tilrår at vedtakene i disse to sakene oppheves. Det vil bety at sakene tas opp til ny behandling i plan- og næringsutvalget.

Utvalgsleder Espen Ludviksen er tilfreds med kommunedirektørens tilrådning og har besluttet at sakene settes opp til ny behandling i plan- og næringsutvalgets møte den 8. mars. Ny behandling vil være betinget av at utvalget slutter seg til innstillingen i saken.

  De to sakene omhandler Opplevelsesharstad og Attraktiv konferanseby.

 - Vi ser at dette er uheldig at Bjørn Akselsen sitt navn står på sakspapirene. Akselsen er svært opptatt av sin egen habilitet, og har ikke gjort noe feil i denne saken - eller påvirket utfallet. Alle opplysninger var kjent da politikerne foretok tildelingen, men vi ønsker ikke at det skal herske tvil rundt vår saksbehandling. Derfor tilrås det nå at vi nullstiller vedtakene i de to sakene og lar utvalget behandle sakene på nytt, sier utvalgsleder Ludviksen og kommunedirektør Hansen.