• For tiden en krevende situasjon med stort sykefravær grunnet luftveisinfeksjoner.
  • Også krevende i skole og barnehage med nye karanteneregler.
  • Testing og smittesporing er under sterkt press.

Slik oppsummeres situasjonen innen de kommunale oppgavene i den siste risiko- og tiltaksvurderingen fra kommuneoverlege Kristin Vik Hagerupsen.

Harstad kommune har et høyere smittetrykk enn det som vi tidligere har sett i vår kommune. Sammenlignet med det nasjonale smittetrykket ligger vi imidlertid på en tredjedel av dette, og sammenligner vi oss med smittetrykket i Tromsø ligger vi på like over halvparten av det smittetrykket som Tromsø kommune har.  

Med dagens situasjon der regjeringen har innført strenge nasjonale tiltak er disse ventet å kunne avhjelpe også på våre smittetall. Vi har i dagens situasjon lokale kapasitetsutfordringer, og er i en krevende situasjon, både innenfor helse og skole/barnehage. Utfordringene skyldes i all hovedsak personellmangel, og er i skole/barnehage sterkt knyttet til de nye karantenereglene der voksne øvrige nærkontakter havner i karantene, men barn under 18 år er fritatt for karantene. Vi har ikke en stor andel av vår smitte blant barn, den aller høyeste smitteandelen er blant de mellom 35 og 54 år. Det er viktig at pandemien overvåkes nøye fremover, og at man i totalvurderingen tar med andre luftveisvirus som f.eks influensa.

Harstad kommune har fortsatt tiltaksnivå 2 i institusjoner og hjemmetjeneste. Vi følger de nasjonale rådene, og situasjonen tett fremover. Per tid anbefales det ikke ytterligere smitteverntiltak i Harstad kommune. Men institusjoner og hjemmetjeneste bes være forberedt til å raskt kunne gå over til tiltaksnivå 3. Skole og barnehage må være klare til å raskt kunne gå over til rødt nivå, både lokalt i den enkelte barnehage/skole, men også samlet dersom situasjonen skulle tilsi det.

Du kan lese hele risiko- og tiltaksvurderingen her

Vi ser at det er aldersgruppene 35-54 år som utgjør de fleste smittetilfellene i dagens situasjon. Det er svært få smittetilfeller i den eldre delen av befolkningen.Lysbilde1.PNG

Vi har hatt flere smitteklynger de siste 2 ukene. Noen har vært knyttet til byggeplasser/arbeidsplasser og noen knyttet til barnehage og skole. Vi ser at de aller fleste (46%) smittes innad i husstanden. Deretter er det flest som har blitt smittet på jobb (19%). Vi har kun 8% av prøvene uten kjent smittevei. Det er 10% som er blitt smittet på skole eller i barnehage.

 

Lysbilde2.PNGLysbilde3.PNG

 

Vaksinasjonsdekningen i kommunen for covid-19 er god. Siste oversikt fra sykdomspulsen viser at 93,3%  av alle over 16 år har fått første dose og at 90% av alle over 16 år har fått andre dose. Boosterdose tilbys nå alle over 18 år som ønsker det. De kan bestille seg time til vaksinering så snart det har gått minimum 20 uker siden dose 2. Per tid overgår kapasiteten til vaksinering behovet, og vi har flere ledige timer både nå og i romjula. Grunnet den geografiske skjevfordelingen av vaksinedoser som ble foretatt våren/sommeren 2021 er det dessverre få harstadværinger under 65 år som er klar for boosterdose nå. Vaksinasjonstakten forventes å ta seg opp like over nyåret, da det vil være flere som når 20-ukers intervallet.