Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for at det kan etableres boliger i 2. og 3. etasje mot vest og nord over Møbelringens forretningslokaler i Kanebogen.
Det vises for øvrig til vedlagte saksdokumenter.

Planvedtaket kunngjøres i Harstad Tidende 09.09.16. Vedtaket vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage.
Frist for klage er tre uker etter kunngjøring, det vil si innen 30.09.16.