Hensikten med reguleringen er å legge til rette for at det kan etableres boliger i 2. og 3. etasje mot vest og nord over Møbelringens forretningslokaler på eiendom gnr 52 bnr 393 i Kanebogen. Dette på tilsvarende måte som i dag allerede er etablert på sørsiden.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden i tiden 06.04.16 – 18.05.16 i rådhusets ekspedisjon, Harstad bibliotek og på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no 

Eventuelle merknader/innspill må være poststemplet eller innlevert senest 18.05.16 til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no