Reguleringsplanen skal gi hjemmel for etablering av et leilighetsbygg i 2 etasjer med

8 leiligheter.

Det vises til vedlagte saksdokumenter.

 

Planvedtaket kunngjøres i Harstad Tidende 21.12.2015. Vedtaket vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside; www.harstad.kommune.no.

 

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3.

 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningsloven.

 

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Troms og sendes via Harstad kommune.

Frist for klage er tre uker etter kunngjøring, 11.01.16.