Hensikten med reguleringen er å skaffe hjemmel til å rive Gamle Harstad ungdomsskole og føre opp ny barneskole med tilhørende leke- og uteareal samt parkeringsareal.
En vesentlig del av planarbeidet omfatter vurderinger av gang- og kjøreveger til/fra skolen og til/fra bussholdeplasser for å finne et trygt, hensiktsmessig og effektivt ferdselsmønster.

Det vises til vedlagte saksdokumenter.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningsloven.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Troms og sendes via Harstad kommune.
Frist for klage er tre uker etter kunngjøring, det vil si innen 09.04.16.