Regnskapet viser et netto driftsresultat på 84,4 millioner kroner og utgjør 3,8 % av driftsinntektene. Det regnskapsmessige overskuddet - resultat etter netto avsetninger - er på 54,2 millioner kroner. Summen av oppsparte midler på disposisjonsfond og ubundet investeringsfond er 395 millioner kroner, inklusive årets overskudd.

I 2018 investerte Harstad kommune 257 millioner kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Lånegjelden er i overkant av 2,76 milliarder kroner.

Årsaker til overskuddet

Overskuddet skyldes i hovedsak tre forhold.

  • Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.
  • Økt statlig rammetilskudd på grunn av høy skatteinngang på landsbasis.
  • Lavere rente- og avdragsutgifter enn budsjettert på grunn av aktiv gjeldsforvaltning.

Utfordringer fremover

- Vi har i flere år hatt god effekt av de omstillinger som ble gjennomført i perioden 2012-2014. Den ordinære driften på tjenesteområdene samlet viser et merforbruk i 2018, og dette skal nå gjennomgås, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

- Vi vil i løpet av 2019 intensivere arbeidet med de omstillinger kommunestyret har forutsatt i gjeldende virksomhetsplan. Et annet moment som kan skape utfordringer fremover, er økte rente- og avdragsutgifter. Disse utgiftene vil øke fremover, både på grunn av varslede renteøkninger og som en konsekvens av et høyt investeringsnivå. Dette er utfordringer vi tar tak i, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

Godt samarbeid

- God samhandling med ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte har vært viktig for å oppnå et godt resultat, avslutter rådmann Hugo Thode Hansen.

Videre behandling

Årsregnskapet for 2018 er oversendt revisjonen i dag. Revisjonen skal avgi revisjonsberetningen snarest, og senest 15.04.2019. Regnskapstallene gjennomgås og analyseres nå av administrasjonen. Utdypende opplysninger vil fremkomme i kommunens årsrapport for 2018.

Ytterligere informasjon framkommer av vedlagte regnskapsdokument og foiler fra presentasjon av regnskapet for formannskap, tillitsvalgte og presse.

Harstad, 14.02. 2019

Hugo Thode Hansen
rådmann

John G. Rørnes                                  Rita Kristensen
økonomisjef                                       regnskapsleder