Formål
Hensikten med reguleringen er å skaffe hjemmel til å rive Gamle Harstad ungdomsskole og føre opp en ny barneskole med tilhørende leke- og uteareal samt parkeringsareal. Gamle Harstad barneskole skal vurderes for administrative formål/SFO. Prosjektering av skoleanlegget pågår parallelt med reguleringsprosessen.

Planarbeidet omfatter vurderinger av gang- og kjøreveger til/fra skolen og til/fra bussholdeplasser, for å finne et trygt, hensiktsmessig og effektivt ferdselsmønster. Det skal vurderes plassering av droppsoner og parkeringsareal - for foresatte, besøkende og ansatte, etablering av fortau, snarveger, stier/tråkk, to- og enveiskjøringer innenfor planområdet og mellom områdets gater.

Detaljreguleringen skal i tillegg gi rammer for bruk/aktivitet og utforming av bygningsmassen og uteområdene, byggegrenser, byggehøyder og eiendomsgrenser m.v.

Varselet ble annonsert i Harstad Tidende 06.06.201, brev til berørte grunneiere, interessenter og myndigheter er utsendt 08.06.15.

Det planlegges å gjennomføre et åpent informasjonsmøte, dette vil bli annonsert senere i Harstad Tidende og på kommunens hjemmeside.

Merknader til planarbeidet;
Norconsult AS forestår planarbeidet. Spørsmål om plantiltaket rettes til Schistad på tlf. 77 00 11 37.

Innspill rettes skriftlig på e-post til: acs@norconsult.no eller pr. post til:

Norconsult AS
Skolevegen 1
9407 Harstad

First for innsending av merknader/ innspill: 07.07.2015.