Hvem kan få hjelp

Vi hjelper barn i barnehage og skole med spesielle behov. Det kan være:

 • språk- og talevansker, logoped
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • ikke-språklige lærevansker.

Vi hjelper også voksne som ønsker utredning. Du kan ha rett til spesialundervisning hvis du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap.

Slik søker du om hjelp i barnehagen

Slik gjør du om du er bekymret for om barnet ditt har spesielle behov:

 • Ta kontakt med barnehagen. Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Hvis barnet fortsatt har vansker, kan barnehagen og foresatte kontakte PPT.
 • PPT undersøker hvilke behov barnet har, og gir veiledning og råd om hva barnet har behov for.
 • Ved henvisning til PPT bestiller barnehagen en sakkyndig vurdering.
 • PPT utarbeider  en sakkyndig vurdering som beskriver barnets behov, og tilrår spesialpedagogisk hjelp eller ikke.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal kommunen gjøre vedtak om at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
 • Det skal også fattes vedtak dersom den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet ikke har behov for spesialpedagogisk hjelp.

Slik søker du om hjelp på skolen

Slik gjør du hvis du er bekymret for om barnet ditt har spesielle behov:

 • Ta kontakt med skolen. Skolenen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Hvis barnet fortsatt har vansker, kan skolen og foresatte kontakte PPT.
 • PPT undersøker hvilke behov eleven har, og gir veiledning og råd om hva eleven har behov for.
 • Ved henvisning til PPT bestiller skolen en sakkyndig vurdering.
 • PPT utarbeider  en sakkyndig vurdering som beskriver elevens behov, og tilrår spesialundervisning eller ikke.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, skal skolen gjøre vedtak om at eleven skal ha spesialundervisning i skolen.
 • Det skal også fattes vedtak dersom den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven ikke har behov for spesialundervisning.

Logopedtilbud

Etter opplæringsloven § 1-3 første ledd, har kommunen også plikt til å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs evner og forutsetninger, og logopedtjenester kan tilbys gjennom PPT som ledd i å utvikle elevens muntlige ferdigheter.

Logopedisk hjelp til barn i førskolealder innvilges eventuelt som spesialpedagogisk hjelp som gis av Førskoleteamet.

Foreldreveiledning

PP-tjenesten har også foreldreveiledere og PMTO-terapeuter.

Les mer PMTO her: PMTO

 

Førskoleteamet

Harstad kommunes førskoleteam omfatter spesialpedagogisk personale som skal gi spesialpedagogisk hjelp etter enkeltvedtak. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med barnehager og foresatte. Veiledning overfor barnehagepersonale og foreldre er en viktig del av arbeidet.

Samhandlingen mellom førskoleteamet og PP-tjenesten gir positive effekter med tanke på best mulig oversikt – og best mulig tiltak innenfor arbeidsfeltet. Førskoleteamet skal være kompetanseleverandør innenfor førskoleområdet. Det er viktig at barnehagene får hjelp til egenutvikling av et barnehagetilbud som har god kompetanse i forhold til barns utvikling – språk og atferd.

Skoleteam og nærværsteam

Skoleteamet har som mål å være lett tilgjengelig og skal gi bistand til skolen og foresatte som henvender seg. Samarbeid mellom elev, foresatte og lærere vektlegges når arbeid startes opp. Det gis også tilbud om foreldreveiledning. Skoleteamet skal være et ”ikke-byråkratisk” tiltak som kan involvere seg på kort varsel og arbeide ”tett på” med et tverrfaglig fokus.

Du kan lese mer om skoleteamet i tiltaksbeskrivelsen: https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01478.pdf

Nærværsteamet gir veiledning til skole og hjem der et barn synes det er vanskelig å gå på skolen. Nærværsteamet ønsker å komme inn så tidlig som mulig for å etablere et samarbeid og finne tiltak sammen med eleven, hjemmet, skolen og eventuelle andre involverte.

Samarbeid

PP-tjenesten har et omfattende samarbeid med andre kommunale tjenester som barnevern, skolehelsetjeneste, kommunepsykolog og den kommunale psykiatritjenesten. PP-tjenesten har samarbeid med BUP og andre statlige spesialisttilbud. 

Familiens hus

PPT bidrar til tilbudet ved Familiens hus og Åpen barnehage. Du kan lese mer om tilbudet herhttps://www.harstad.kommune.no/familiens-hus.460536.no.html