Kommunedirektør Hugo Thode Hansen er fornøyd med at driftsresultatet er positivt, og bedre enn budsjettert. 
2021 har vært nok et turbulent år med uforutsatte utgifter og usikkerhet rundt inntektene. Det har derfor vært helt avgjørende å ha god kostnadskontroll for å klare å drifte kommunen innenfor rammene av kommunens driftsinntekter i ytterligere et Covid-19-år.   

IMG_5145.jpg

Driftsresultatet utgjør 1,3 prosent av brutto driftsinntekter. Det er lavere enn målsetningen om et driftsresultat på to prosent av driftsinntektene. Hvis det korrigeres for netto bruk av bundne fond så utgjør driftsresultatet 2,6 prosent av brutto driftsinntekter. Det korrigerte driftsresultatet gir et bedre bilde av driften, siden store deler av driften innenfor selvkostområdene er finansiert ved bruk av bundne fond i stedet for driftsinntekter. 

Ser man på kommunen som en juridisk enhet (det vil si inklusiv Harstad havn KF), blir driftsresultatet på 37,3 millioner kroner, noe som utgjør 1,5 prosent av driftsinntektene.Summen av oppsparte midler er på 326 millioner kroner, hvorav 14 millioner må brukes til investeringstiltak. Dette er samlet en økning på 41 millioner kroner fra 2020.  

I 2021 investerte Harstad kommune for 184 millioner kroner. Investeringsnivået har over år vært svært høyt. Det gjør at lånegjelden nå er 3,22 milliarder kroner. Det utgjør 130 % av driftsinntektene til kommunen og nesten 130 000 kroner per innbygger.  

Hovedforklaringer til resultatet  

Regnskap 2021-presentasjon_Formannskapet.jpg

Driftsresultatet skyldes i hovedsak følgende forhold:   

  • Økte frie inntekter, i hovedsak fordi skatteinntektene på landsbasis ble vesentlig høyere enn forventet
  • Lavere pensjonskostnader enn budsjettert 
  • Andre inntekter og utgifter fellesområdet  
  • Merforbruk i driften av tjenesteområdene   

Utfordringer fremover  

- Samlet sett er kommuneøkonomien i god forfatning. Den er stram, men vi har penger på bok. Det gjør at vi i det korte bildet har kontroll, sier Hansen.  

Kommunen har i flere år hatt god effekt av omstillingen som ble gjennomført i perioden 2012-2014. Fra 2017 har imidlertid den ordinære driften på tjenesteområdene samlet vist et merforbruk, som i 2021 er på vel 29 millioner kroner.  

- Det er imidlertid nødvendig å fortsette arbeidet med å redusere kostnadene, siden kommunen i årene fremover har vedtatt store satsinger og må forvente å få en mindre andel av en forventet stram ramme til kommunene. Det betyr at det fortsatt er behov for omstilling av eksisterende drift og moderasjon med hensyn til nye tiltak, sier Hansen.  

- Et moment som vil skape utfordringer fremover, er økte rente- og avdragsutgifter. Avdragsutgiftene vil øke ytterligere fremover som en konsekvens av et høyt investeringsnivå. I tillegg er vi utsatt når rentenivået heves ytterligere. Dette er utfordringer vi tar tak i, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.   

Godt samarbeid  

Harstad kommune er en stor virksomhet. Den har cirka 2 300 ansatte fordelt på 1800 årsverk, samt en omsetning i driften på nesten 2,5 milliard kroner. I 2021 investerte kommunen for 184 millioner kroner. Kommunen har ansvar for viktige velferdstjenester til alle aldersgrupper, forvaltningsoppgaver og er i tillegg en tilrettelegger for samfunns- og næringsutvikling.   

- God samhandling med ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte har vært og vil være viktig for å oppnå tilfredsstillende resultater, avslutter kommunedirektør Hugo Thode Hansen.  

Videre behandling  

Årsregnskapene for 2021 er oversendt revisjonen i dag.    

Revisjonen skal avgi revisjonsberetningen snarest, og senest 15.04.2022.  Regnskapstallene gjennomgås og analyseres nå av administrasjonen. Utdypende opplysninger vil framkomme i kommunens årsrapport for 2021.  Ytterligere informasjon framkommer av vedlagte regnskapsdokument og foiler fra presentasjon av regnskapet for formannskap, tillitsvalgte og presse.  

 

Harstad, 22.02. 2022 

Hugo Thode Hansen
kommunedirektør 

 

John G. Rørnes
økonomisjef                               

Turid Norlunn Hanssen    
regnskapsleder 

 

 

Vedlegg: