Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for tosidig busslomme på Sama, med universelt utformet plattform og leskur, samt løsning for myke trafikanter gjennom planområdet.

Planområdets avgrensning er som vist på kartutsnittet.

Planen vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning.

Innspill?

Planen utarbeides av Rambøll Norge AS i Alta. De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll Norge AS,
Kongleveien 45, 9510 Alta, evt. via e-post til alta@ramboll.no.


Berørte parter blir varslet gjennom eget brev. Varslingsdokument er tilgjengelig på nettsidene til Harstad kommune.

Frist for innspill er 28.12.2018.