Formålet med planen er å legge til rette for etablering av lavblokkbebyggelse som er tilpasset omkringliggende bebyggelse og terreng.

Det foreslås etablert ett større leilighetsbygg med adkomst fra Buveien i nordvest. I tillegg planlegges et mindre leilighetsbygg som får adkomst fra Buveien i nordøst, tilpasset omkringliggende eneboligstruktur. Samlet er intensjonen å legge til rette for inntil 31 boenheter og 5 670 m2 BRA inkludert parkering i planen.

Eksisterende lekeplass skal opparbeides med justert, solrik plassering. I tillegg til offentlig lekeplass legges til rette for «privat lekeplass ved inngang» på vestsiden av bebyggelsen. Prosjektet vil bidra til positiv fortetting i det sentrale Harstad, og ny lekeplass vil kunne bli et viktig samlingspunkt i lokalmiljøet. Samlet areal for lek økes noe i forhold til gjeldende regulering.

Se mer info om prosjektet her. Du finner sakspapirer her

De som har opplysninger som kan ha betydning for arbeidet bes henvende seg skriftlig til

Asplan Viak as v/ Sigrid Rasmussen, E-post: sigrid.rasmussen@asplanviak.no, postadresse: Kirkegata 4, 9008 Tromsø, innen 23. desember 2022