Nå igangsettes arbeid med kommunedelplan for Øyriket i Harstad kommune. Samtidig legges planprogram for samme plan, vedtatt i utvalg for plan og næring den 29.06.22, ut til offentlig ettersyn. Planen utarbeides på vegne av Harstad kommune.

Bakgrunn for planarbeidet er at det i forbindelse med behandling av gjeldende kommuneplanens arealdel (KPA) for Harstad kommune, vedtatt 03.09.2020, kom inn en merknad på slutten av prosessen, etter offentlig ettersyn, fra Aune Grendelag. Merknaden henviste til tidligere innsendte merknader, som var blitt konsekvensutredet og behandlet før offentlig ettersyn. 

Noen av innspillene var tatt inn i forslag til KPA før offentlig ettersyn, mens andre var avvist. Politisk ble det da besluttet å ferdigbehandle KPA uten å gjøre en konkret vurdering av de siste merknadene, og at det skulle utarbeides egen kommunedelplan for Øyriket hvor merknadene ble vurdert. 

Intensjonen er at planen skal være fleksibel, og skal  legge til rette for økt utvikling innen bolig, fritidsbebyggelse, landbruk og næring slik at Øyriket kan bli et robust område til glede for mange. Noen byggeområder vil bli lagt inn, mens andre vil bli tatt ut, i forhold til gjeldende KPA. 

Det blir viktig å klarlegge de ulike tettstedenes roller i planen. Spesielt viktig blir det å tydeliggjøre Lundenes som Øyrikets bydelssenter, og legge til rette for utvikling av dette, inkludert utvidelse av areal avsatt til sentrumsformål. 

Nye byggeområder vil bli konsekvensutredet.

Det vil bli gjennomført  fem folkemøter for å informere om planarbeidet, og innhente kunnskap og tilbakemeldinger fra de som bor og jobber i Øyriket:

  • Tirsdag 1/11 kl. 17.00 Alvestad skole, Grøtavær
  • Tirsdag 1/11 kl. 19.30 Ungdomshuset på Lundenes
  • Onsdag 2/11 kl. 17.00 Ungdomshuset på Sandsøy
  • Onsdag 2/11 kl. 19.30 Samfunnshuset på Bjarkøy
  • Torsdag 3/11 kl. 17.00 Aun grendehus

Har du innspill til planern, kan du bruke disse dokumentene: Innspillskjema pdf eller innspillskjema word

Se også informasjon om planarbeidet her.