Informasjon om saken

Hensikt med planarbeidet er å regulere tomt til ny Bergseng skole med tilhørende atkomstveger og tilstøtende boligområde. I tilknytning til skolen skal det også legges til rette for ny flerbrukshall. Det skal reguleres ny atkomstveg til skolen fra Ervikveien, (Fv8670) og nytt kollektivknutepunkt i Bergsveien. Langs eksisterende kommunale atkomstveger, Stalheimveien og Gamle Ridevei, skal det reguleres nye fortau og bussholdeplasser.

Har du innspill?

Planforslaget med kart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken kan ses her: Dokument 23/15375 - Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for ny Bergseng skole - planid 814 - Harstad kommune (acossky.no)

I tillegg er sakens dokumenter lagt ut i rådhusekspedisjonen og på Harstad bibliotek.

Merknader til planforslaget må påføres saksnummer 23/593 og sendes kommunen på e-post til postmottak@harstad.kommune.no eller til Harstad kommune c/o postmottak,

Postboks 1000, 9479 Harstad innen 26.05.2023