Planutvalget har i møte 29.11.2017, utvalgssaksnr. 17/165 behandlet følgende plansak: PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 – 2030.

Forslag til planprogram for kommunedelplanens temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2030 legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planstart.

Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Planen avgrenses til å omhandle idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Kommunestyret fastsetter endelig planprogram.

Informasjon om kommuneplanarbeidet og forslag til planprogram ligger på kommunens nettside: www.harstad.kommune.no og er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 11.12.2017 – 29.01.2018.

Innspill til planforslag skal være mottatt innen 29.01.2018. Brev merkes med «kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet», saksnr. 2017/6608.

Skriftlige merknader og innspill gjøres til: Harstad kommune Postmottak, 9479 Harstad, eller på e-post: postmottak@harstad.kommune.no

Saksbehandler: Eli-Jeanette Olsen tlf 77026855.