Forskriften gjelder for alle som bor eller oppholder i Harstad kommune og som har behov for langtidsopphold i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Forskriften gjelder i tillegg for pasienter og brukere som ønsker å flytte til kommunen og har et så omfattende tjenestebehov at det er nødvendig at bo- og tjenestetilbudet er avklart i forkant av flytting.

Du kan lese hele forskriften her: Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Harstad kommune, Troms og Finnmark